zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

       

                                                                                                                                             

 

Załącznik nr 2 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                    Rzeszów, dnia 05.05.2017r.

……………………………………………………..

       pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

          

                                                                           nazwa i adres wykonawcy        

1. Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów - Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 4.

                                                         nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na

2. Przedmiot zamówienia: Zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego do pracowni Technik Transportu Kolejowego.

Opis funkcji programu;

Wielofunkcyjny system symulacyjny ruchu kolejowego przedstawiający stacje i urządzenia sygnalizacyjne, w których istnieje możliwość sterowania urządzeniami przekaźnikowymi i komputerowymi współdziałającymi ze sobą i powiązanych z blokadami liniowymi.

Specyfikacja symulacji stanowiska pracy dyżurnego ruchu:

Odwzorowanie stanowiska pracy dyżurnego ruchu uwzględniająca

- odwzorowanie urządzeń przekaźnikowych z pulpitem kostkowym

- odwzorowanie urządzeń komputerowych

Odwzorowanie systemu łączności zapowiadawczej, obsługiwanej przez dyżurnego ruchu.

Stanowiska pracy dyżurnych ruchu muszą odwzorowywać:

 • Sposoby prowadzenia ruchu pociągów na szlakach z blokadą jednoodstępową i wieloodstępową
 • Sposoby prowadzenia ruchu pociągów w stacji, w tym prowadzenie pracy manewrowej
 • Sposoby obsługi przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A i B lub A i C

Symulacja powinna dawać możliwość symulowania podstawowych usterek w urządzeniach:

 • Symulacja usterek blokad liniowych
 • Symulacja usterek blokad(urządzeń) stacyjnych
 • Symulacja usterek rozjazdów (m.in. zanik kontroli położenia, usterka napędu elektrycznego, kontrola rozprucia)
 • Symulacja uszkodzeń sygnalizatorów
 • Symulacja uszkodzeń urządzeń przejazdowych
 • Symulacja posterunków - 5 stacji i jeden posterunek odgałęźny, połączone w pętlę,

przy czym zmiana liczby torów szlakowych następuje na posterunku odgałęźnym oraz jednej ze stacji. Symulacja urządzeń stacyjnych oraz blokad liniowych. Ruch na szlakach 1 i 2-torowych z zastosowaniem blokad jednoodstępowej (półsamoczynnej) i wieloodstępowej (SBL) w dowolnej konfiguracji. Dane posterunków mają zostać opracowane i zaprojektowane przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez konieczności uwzględniania faktycznych układów torowych i planów stacji istniejących. Nazewnictwo stacji również powinno być fikcyjne. Posterunki powinny posiadać tory główne zasadnicze oraz tory główne dodatkowe, których ilość określi wykonawca. Niezbędne są również na 2-3 posterunkach tory rozładunkowe lub żeberka, zabezpieczane wykolejnicami, bądź rozjazdami ustawianymi ochronnie. Praca stanowisk/posterunków szkoleniowych odbywać ma się jako połączone w pętlę. Zmiana liczby torów szlakowych następuje na posterunku odgałęźnym oraz jednej ze stacji, umożliwiając zmianę kolejności prowadzonych pociągów.

 • Stanowisko instruktora kierującego symulacją, które umożliwia symulowanie zdarzeń awaryjnych oraz odgrywanie roli dyspozytora, maszynisty, toromistrza i automatyka.

Praca w systemie Windows 8

Licencja na 7 jednostek komputerowych: 6 stanowisk, 1 dla prowadzącego zajęcia

3. Wymagania dotyczące:

- terminu wykonania zamówienia: do 30.08.2017r.

- terminu płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT

- otwarcie nastąpi: 12.05.2017r o godz. 9:15

- warunki gwarancji: min 24miesiące

- osoba do kontaktów z wykonawcami: Sikora Jerzy   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- opis kryteriów oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert są     cena (C) – waga kryterium ,   okres gwarancji (G) – waga kryterium 10% ( w zakresie min. 24m. do max. 120 m).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów   tj. max 100.

Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą     

Pi= Cmin/Ci x100pkt. X 0,90 + Gi / Gma x 100 x 0,10   gdzie; Pi – ilość punktów przyznana badanej ofercie ( liczona będzie do dwóch miejsc po przecinku)   

Cmin – cena ryczałtowa łączna brutto najniższa zaoferowana w złożonych ofertach    

Ci – cena ryczałtowa brutto badanej oferty 

G max – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w złożonych ofertach (w miesiącach)- nie dłuższy niż 120m.

Gi – zaoferowany okres gwarancji i rękojmi w badanej ofercie

- innych warunków realizacji zamówienia: Zamawiający udzieli bezterminowej licencji, Praca w systemie Windows 8, Licencja na 7 jednostek komputerowych ( 6 stanowisk, 1 dla prowadzącego zajęcia), dostarczenie programu na dowolnym nośniku pamięci.

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie  ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do 12.05.2017 do godz. 9:00.Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ; Zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego do pracowni Technik Transportu Kolejowego.

 

 

………………………………………………………………..

  Podpis i pieczęć Dyrektora

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

Załącznik nr 3 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                     Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................................................................................

wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

Wartość netto zamówienia ……………………………………………………..

Podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami …………………………………………………………

Wartość brutto zamówienia…………………………………………………………..

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………

- termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..

- warunki gwarancji……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DNIA …………………………………………..                               ………………………………………………… Podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej     

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu