zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Do pobrania:
Pobierz plik (ZAPYTANIE OCHRONA 2017(1).docx)Ochrona fizyczna obiektów i mienia[zapytanie ofertowe]23 kB

 

Załącznik nr 2 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                   Rzeszów, dnia 05.12.2017r.

……………………………………………………..

       pieczątka zamawiającego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                   nazwa i adres wykonawcy        

 1. Zamawiający   Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4

                                                         nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia Ochrona fizyczna obiektów i mienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-objecie bezpośredniej ochrony obiektów i mienia, obsługa systemu telewizji dozorowej, monitorowanie sygnału alarmu, zapewnienie całodobowej gotowości i interwencji załóg patrolowo-interwencyjnych, które podejmą czynne działanie ochronne natychmiast po uzyskaniu monitorowanego sygnału o alarmie.

 1. Wymagania dotyczące:      - służba realizowana będzie w systemie : od poniedziałku do piątku od godziny 7:30-20:30 lub 9:30 -20:30,   soboty i niedziele od 7:30-17:30 – podana ilość służb może ulec zmianie.

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień zostanie przekazany przez kierownika gospodarczego pracownikom ochrony.                                                                                          

- terminu wykonania zamówienia: od 02.01.2018r. do 21.12.2018r,

- terminu płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT,

- kryteria oceny ofert: cena 100%

- innych warunków realizacji zamówienia: Wykonawca dołączy do treści oferty kopię koncesji udzielonej na ochronę osób i mienia.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie                   ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do 11.12.2017r. do godz. 12:00.Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ; Ochrona fizyczna obiektów i mienia na 2018r.

                                                                               ………………………………………………………………..

                                                                                                                     Podpis i pieczęć Dyrektora

                                                                                                                                        

Załącznik nr 3 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                     Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................................................................................

wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

za:

Szacunkowa wartość zamówienia : 3 020 godz. x………….(cena za 1godz. netto),                                     cena za 1 godz. brutto……………

Wartość netto ……………………………………………………..

Podatek VAT …………………………………………………………

Wartość zamówienia brutto…………………………………………………………..

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………

- termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DNIA …………………………………………..                              ……………………………………………………………………………………

                                                                                              Podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej  

Projekt umowy

UMOWA nr

zawarta w dniu…………….. r. w Rzeszowie, pomiędzy:

Gminą Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów NIP 813-00-08-613,

Odbiorca faktury płatnik-Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,

 1. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów.

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szkoły- mgr Bogdana Rączy

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

                                                              

reprezentowanym przez;

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

 • 1
 1. Zamawiającyzleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zlecenie polegające na przejęciu z dniem 02.01.2018 r. bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia, obsługa systemu telewizji dozorowej oraz monitorowanie sygnału alarmu, zapewnienie całodobowej gotowości i interwencji załóg patrolowo-interwencyjnych budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie
 2. Służba ochrony realizowana będzie w systemie:
  - od poniedziałku do piątku – od godz.7.30 do 20.30

       - w soboty i niedziele 7.30 do 17.30

Zamawiający co miesiąc przedstawi szczegółowy harmonogram prac pracowników ochrony

3.Szacowana łączna ilość godzin ochrony, za cały okres trwania niniejszej umowy,                 wynosi 3 020 godz.

4.Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników ochrony na poszczególnych stanowiskach określa „Instrukcja obiektowa” stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 • 2
 1. Pracownicy ochrony ochraniający obiekt podlegają bezpośrednio Wykonawcy.
 2. Bezpośredni nadzór nad pracownikami ochrony i koordynacje działań ochronnych prowadził będzie ze strony  ……………………..    
 3. Na mocy niniejszej umowy w zakresie wykonywania działań podstawowych (§1) przełożonym służbowym pracowników ochrony ze strony Zamawiającegostaje się: Kierownik Gospodarczy – Mariusz Byjoś

4.W zakresie zlecenia objętego umową w/w osoba ma prawo wydawać polecenia pracownikom Wykonawcy bez ograniczeń, pod warunkiem odnotowania ich   w „Książce służby dozorowania”.

5.Polecenia te będą wykonane tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie umowy, nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionych obiektów.

6 Zamawiający oraz wykonawca zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na bezpieczeństwo ochranianego obiektu, zarówno w czasie trwania umowy jak i po jej rozwiązaniu

 • 3

W celu prawidłowego wykonania zlecenia Wykonawca ma prawo do:

 1. Ustalania uprawnień osób do przebywania w obiekcie chronionym.
 2. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
 3. Wzywania osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu lub stwierdzenia zakłócenia porządku.
 4. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.
 5. Penetracji wszystkich dostępnych, otwartych miejsc w obiekcie.
 6. Sprawdzania prawidłowości zamknięć obiektów, które powinny być zamknięte.
 7. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie zakładu poprzez egzekwowanie obowiązujących przepisów.
 • 4
 1. Zamawiającyumożliwi wykonanie usługi ochrony poprzez:
  1. udostępnienie pomieszczenia na terenie chronionego obiektu dla służb dozoru oraz wyposażenie w środki sanitarno-higieniczne i środki łączności,
  2. zapewnienie warunków pracy w miejscu wykonywania usługi pod kątem zgodności 
   z przepisami ppoż. i bhp,
  3. zabezpieczenie zgodnie z posiadanymi możliwościami terenu obiektu tj. ogrodzenie, oświetlenie, itp.

2Wykonawca będzie prowadził „Książkę służby dozorowania” w której służba ochrony odnotowywać będzie wszelkie fakty związane z wykonywaniem zlecenia, a w szczególności:

 1. czas pracy pracowników,
 2. dane personalne,
 3. informacje o interwencjach,
 4. polecenia wydawane przez Zamawiającego.

3.Pracownicy służby ochrony będą ubrani w jednakowe, jednoznacznie rozpoznawalne mundury oraz będą posiadali identyfikatory ze zdjęciem, danymi personalnymi i pełnioną funkcją.

 • 5

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zlecone czynności przy użyciu osób i środków przewidzianych przepisami o ochronie mienia oraz z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych tymi przepisami.

 • 6

Przejęcie ochrony poprzedzi sporządzenie „Protokołu przejęcia ochrony obiektu” stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

 • 7

W zakresie nie uregulowanym niniejsza umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 27 sierpnia 1997r. „o ochronie osób i mienia” / tekst jednolity Dz. U. Nr 145 z 2005 r. , poz. 1221 / oraz Kodeksu Cywilnego.

 • 8
 1. Wykonawcapostępował będzie z należytą starannością w zakresie wykonywania przedmiotu umowy.
 2. Wykonawcazobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o przypadkach wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo chronionego mienia.
 3. Wykonawcazałączy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
  i kontraktowej (polisa stanowi Załącznik nr 3 do umowy). W związku z tym wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody w mieniu Zamawiającego mające związek z niewykonaniem przez Wykonawcę jego obowiązków w ramach realizowanej usługi do wysokości kwoty zawartej w polisie przejmuje ubezpieczyciel.

 

 • 9

Ustala się następujące warunki płatności Zamawiającego dla Wykonawcy za wykonanie usługi:

 1. Za wykonanie usługi ochrony obiektów określonej w § 1 ustala się wynagrodzenie w wysokości …………zł netto(słownie:…………..) plus podatek VAT za 1 godz. pracy pracownika ochrony. Wynagrodzenie miesięczne stanowiło będzie iloczyn wyżej podanej stawki oraz rzeczywistej liczby godzin ochrony wykonanej przez wszystkich pracowników ochrony w danym miesiącu.
 2. Przewidywana łączna wysokość wynagrodzenia za wykonanie całości Przedmiotu umowy wynosi NETTO ………………. zł (słownie:………………………………………………)

Plus 23% podatek VAT, ………………………………

Wartość brutto   …………… zł (…………………………………………….)

jednakże ostateczna wartość będzie zależeć od przyjętej ww. stawki godzinowej wynagrodzenia i liczby faktycznie zrealizowanych godzin pracy pracowników ochrony.

3.W oparciu o ustalone w umowie warunki wykonywania usługi ochrony Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę VAT w terminie do 3-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni o treści:

Nabywca

Gmina Miasto Rzeszów

 1. Rynek 1

35-064 Rzeszów

NIP 8130008613

Odbiorca faktury-płatnik

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

 1. Sucharskiego 4
  • Rzeszów

4 Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT

5 Na podstawie w/w faktury Zamawiający przekazuje na konto Wykonawcy w Banku należną kwotę pieniężną w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku nie dotrzymania terminu wypłaty należności Zleceniodawca sam nalicza ustawowe odsetki.

 • 10
 1. Umowa zostaje zawarta od 02.01.2018r. na czas określony do 21.12.2018r. z możliwością wypowiedzenia jej przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Zamawiającyma prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku udowodnionego rażącego niewykonywania przez Wykonawcę postanowień zawartej umowy i nie reagowania na pisemne upomnienia ze strony .
 3. W przypadku niepłacenia należności na rzecz Wykonawcyprzez Zamawiającego przez okres dwóch miesięcy Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
 • 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 • 12
 1. Spory wynikłe w trakcie realizowania niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać 
  w drodze negocjacji respektując wzajemne interesy i w duchu zawartej umowy.
 2. W przypadku braku możliwości porozumienia stron właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego właściwy miejscowo.
 • 13

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                             Wykonawca:

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu