zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Do pobrania:
Pobierz plik (zapytanie najem powierzchninpod sklepik.docx)Zapytanie - najem powierzchnin pod sklepik[Zapytanie ofertowe]23 kB

Załącznik nr 2 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                    Rzeszów, dnia 16.02.2018r.

……………………………………………………..

       pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

        

                                                                                            nazwa i adres wykonawcy        

 1. Zamawiający; Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4.

                                                        nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na

 1. Przedmiot zamówienia: Najem powierzchni pod sklepik szkolny.

- przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną                     z prowadzeniem sklepiku szkolnego

Czynsz najmu nie może być niższy niż 50,00zł., netto za 1 m2

 1. Wymagania dotyczące:

- terminu wykonania zamówienia umowa zostanie zawarta na czas oznaczony                                       od 01.03.2018r. do 31.12.2018r. z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień.

- opis kryteriów oceny ofert: cena

- terminu płatności: 14 dni od dnia wystawienia faktury

- otwarcie nastąpi: 22.02.2018r. o godz. 12:15

- osoba do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Byjoś 17 7481207

- innych warunków realizacji zamówienia:

 1. Wynajmujący informuje Najemcę, że zawarcie niniejszej umowy skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości i obowiązkiem złożenia go do organu podatkowego.
 2. Powierzchnia pomieszczenia przeznaczona do prowadzonej działalności 8,25m2
 3. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania.
 4. Możliwość korzystania z pomieszczeń sanitarnych.

5 Opłaty za media wliczone są w cenę najmu.

 1. Należy wykonać zabudowę przedniej ściany z wejściem oraz ladę na własny koszt.

Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczenia oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na następujących zasadach:

- godziny otwarcia sklepiku od 8:00- 17:00

- prowadzenie działalności zgodnie z przepisami bhp, ppoż. I wymogami Sanepidu

- wyposażenie sklepiku w niezbędny sprzęt i meble,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

- asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów, powinien on obejmować „ zdrową żywność ” wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1154).

- w asortymencie sklepiku mogą znaleźć się również artykuły szkolne np. zeszyty, długopisy, ołówki, gumki itp.

- zakaz sprzedawania artykułów tytoniowych, alkoholowych, energetyzujących, pirotechnicznych, łatwopalnych itp.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie                   ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do dnia 22.02.2018r. do godz. 12:00.Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ; Najem powierzchni pod sklepik szkolny.

 

                                                                              

 

 

………………………………………………………………..

                                                                                                                       Podpis i pieczęć Dyrektora

                                                                                                                          

    

Załącznik nr 3 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                     Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy, siedziba, adres, nr telefonu, e-mail .....................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

za:

 

Wartość netto za 1 m 2 ……………………………………………………..

Podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami za 1 m2……………………………….

Wartość zamówienia brutto za 1m 2…………………………………………………………..

 

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………

- termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DNIA …………………………………………..                               ………………………………………………… Podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej     

Projekt umowy

 

Umowa najmu

zawarta w Rzeszowie, w dniu………………. r., pomiędzy:

Gminą Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów NIP 8130008613

reprezentowaną przez mgr Bogdana Rączy – Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego zwanym dalej Wynajmującym,

a ………………………

(telefon, e-mail)

zwanym/ą dalej Najemcą,

Wynajmujący i Najemca są łącznie zwani w niniejszej umowie Stronami,

o następującej treści:

 • 1
 1. Przedmiotem Umowy najmu jest ; pomieszczenie sklepiku uczniowskiego –budynek szkoły,

(lokal, pomieszczenia, obiekt) oraz pozostałe pomieszczenia, niezbędne do prawidłowego korzystania z w/w  (lokalu, pomieszczenia, obiektu), tj. toalety i szatnie, zwany dalej Przedmiot najmu.

 1. Wynajmujący oświadcza, iż na podstawie decyzji z dnia 08.01.2009r., Nr BGM.IV 72244/05/33/08 Prezydenta Miasta Rzeszowa jest trwałym zarządcą nieruchomości, której część składową stanowi Przedmiot najmu.
 2. Przedmiot najmu będzie przez Najemcę wykorzystywany do: prowadzenia sklepiku uczniowskiego.
 3. Najemca będzie sprzedawał produkty zdrowej żywności,

zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1154).

 

 1. Wynajmujący informuje Najemcę, że zawarcie niniejszej umowy skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości i obowiązkiem złożenia do organu podatkowego – Prezydenta Miasta Rzeszowa informacji podatkowej.

 

 

 

 

 

 

 • 2
 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od…………………. Do……………………..
 2. Najemca korzystał będzie z przedmiotu umowy w od poniedziałku do piątku - 5 dni tygodnia, w godzinach od 7:30 do 17:30 zwany dalej: Termin najmu.

 

 • 3
 1. Najemca zapłaci Wynajmującemu stawkę czynszu ………………zł (słownie: ………………….) netto.

za m² miesięcznie x liczba m²- ……….

 1. Czynsz najmu może ulec zmianie w związku ze zwiększeniem się całkowitych kosztów eksploatacji przedmiotu najmu, w tym celu Wynajmujący doręczy najemcy  pisemną ofertę nowej wysokości czynszu w terminie najpóźniej 60 dni przed dniem, w którym ma obowiązywać nowa wysokość czynszu najmu. Jeśli najemca w terminie 30 dni od otrzymania oferty nie zgodzi się na nią lub na nią nie odpowie, umowa najmu rozwiązuje się z upływem 60 dni od dnia doręczenia najemcy oferty nowej wysokości czynszu."
 2. W umowach zawartych na okres powyżej 12 miesięcy dopuszcza się waloryzację stawek czynszu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłaszanym w Monitorze Polskim. Zmiany w tym zakresie obowiązują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wskaźnik został ogłoszony i nie wymagają zmiany Umowy najmu. Stawka jest ustalana w pełnych złotych, stosując zaokrąglenia zgodne z matematycznymi zasadami.
 3. Kwotę, o której mowa w ust. 1 powyżej, Najemca płacił będzie Wynajmującemu przelewem na konto   89 1020 4391 0000 6102 0144 9131  w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wynajmującego. W tytule przelewu należy podać dane Najemcy, numer Umowy najmu oraz numer faktury. Wystawcą faktury jest Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego)
 4. Do kwoty, o której mowa w ust. 1 Wynajmujący doliczy podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Nieterminowe uregulowanie należności, o której mowa w ust. 1 spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.
 6. Datą zapłaty jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wynajmującego (data uznania rachunku bankowego).

 

 

 

 

 

 

 • 4
 1. Najemca jest uprawniony do używania Przedmiotu najmu dla realizacji celu, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy najmu.
 2. Najemca jest uprawniony do korzystania ze wszystkich mediów, podłączonych do Przedmiotu najmu.
 3. W ustalonym w § 2 Terminie najmu, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Przedmiot najmu.
 4. Najemca może korzystać wyłącznie z tych pomieszczeń i urządzeń, które określone zostały w niniejszej Umowie najmu w § 1 ust. 1.
 5. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddawać Przedmiotu najmu do używania osobom trzecim.
 6. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz Regulaminu wynajmowania i korzystania z obiektów i pomieszczeń Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/01/2017 Dyrektora z dnia 02.01.2017 roku w sprawie wynajmowania i korzystania z obiektów i pomieszczeń ZSKU w Rzeszowie, zwany dalej: Regulaminem.
 7. Najemca jest zobowiązany do dbałości o czystość i estetykę Przedmiotu najmu. Najemca jest zobowiązany do współdziałania z Wynajmującym, w szczególności poprzez respektowanie jego zaleceń co do sposobów eksploatacji Przedmiotu najmu.
 8. W dniu przekazania Przedmiotu najmu, Wynajmujący zapozna Najemcę
  z rozmieszczeniem wynajętych powierzchni, instrukcją alarmową na wypadek pożaru, kierunkiem dróg ewakuacyjnych i usytuowaniem podręcznego sprzętu gaśniczego.

 

 • 5
 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 2, każda ze Stron może wcześniej rozwiązać niniejszą Umowę najmu z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia w następujących wypadkach:       ………………………………………………………………………….

Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:
 • najemca używa Przedmiotu najmu sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem, umową lub w sposób powodujący ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu najmu albo dokonuje w nim zmian naruszających substancję Przedmiotu najmu lub budynku,
 • najemca przekaże Przedmiot najmu osobie trzeciej w podnajem lub do używania bez zgody Wynajmującego,
 • najemca zakłóca obowiązujący w budynku porządek lub działalność prowadzoną w innych pomieszczeniach znajdujących się w budynku,
 • swoim niewłaściwym zachowaniem Najemca czyni korzystanie z innych pomieszczeń w budynku uciążliwym,
 • najemca pomimo dwukrotnego bezskutecznego pisemnego wezwania do zapłaty czynszu nie uregulował tych należności w terminie 14 dni od dnia doręczenia drugiego wezwania.

 

 • 6
 1. Spory wynikłe z niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia – rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Wynajmującego.
 2. Podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu wynajmowania i korzystania z obiektów i pomieszczeń ZSKU w Rzeszowie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Wynajmujący:                                                                                   Najemca:

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu