zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Nabór 2020/2021

PROCEDURA INTERWENCYJNA W RAZIE WYSTĄPIENIA WYPADKU

W razie wypadku nauczyciel zobowiązany jest zapewnić dziecku pomoc.
Powinien wstępnie ocenić stan zdrowia poszkodowanego.


Jeżeli zachodzi potrzeba i możliwość udać się z uczniem do higienistki w celu udzielenia uczniowi pomocy doraźnej. Klasę z którą prowadził zajęcia należy zostawić pod opieką nauczyciela prowadzącego lekcję w sąsiedniej sali.
Gdy stan ucznia nie pozwala na samodzielne poruszanie się- należy wezwać karetkę pogotowia, do czasu jej przyjazdu opiekę nad uczniem sprawuje higienistka szkolna.
Każdorazowo o wypadku należy zawiadomić wychowawcę ucznia, jego rodziców i dyrekcję szkoły.
Higienistka szkolna sprawuje opiekę nad poszkodowanym uczniem do momentu przyjazdu rodziców.
Bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania w razie wypadku znajdują się w przepisach BHP.

PROCEDURA INTERWENCYJNA DOTYCZĄCA SPOŻYWANIA ALKOHOLU

Działania interwencyjne

 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia narząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji (naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czyny zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych) podejmuje się następujące kroki:
  • nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy,
  • wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego oraz dyrekcję szkoły
  • wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności - z uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem (na piśmie),
  • Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ucznia, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę do spraw nieletnich),
  • szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 2. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń ujawnia objawy demoralizacji po ukończeniu 18 roku życia, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych lub popełnienie przestępstwa, postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzne regulaminy szkoły (zgodnie z WSO).
 3. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub o udziale w działalności grup przestępczych przez ucznia, który ukończył 17 lat, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia prokuratora lub policji.
 4. W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
  • nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy
  • odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego – stwarza warunki w jakich nie będzie zagrożone jego zdrowie lub życie
  • wzywa lekarza lub pielęgniarkę szkolną w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i ewentualnie udzielenia pomocy medycznej
  • zawiadamia o fakcie dyrektora szkoły, oraz rodziców/opiekunów ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły 
  • w przypadku odmowy ze strony rodziców/opiekunów o pozostawieniu ucznia w szkole lub przewiezieniu go do placówki służby zdrowia, bądź przekazaniu go do dyspozycji policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia w porozumieniu
  • z dyrektorem szkoły/placówki
  • w przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu- jeżeli rodzice odmawiają przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli lub swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych- szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji.
  • w przypadku stanu nietrzeźwości (stężenie we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 25 mg w 1 dm3) policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub w przypadku jej braku do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat
  • jeżeli zdarzenia, w których uczeń przed ukończeniem 18 roku życia znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły powtarzają się świadczy to o jego demoralizacji i nakłada na szkołę obowiązek powiadomienia o tej szczególnej sytuacji policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego
  • spożywanie przez ucznia, który nie ukończył 17 lat alkoholu na terenie szkoły stanowi wykroczenie z art. 43 Ustawy z dn. 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję i dalszy tok postępowania leży już w kompetencji tej instytucji.
 5. Procedura interwencyjna w przypadku uzależnienia od komputera i Internetu
  Działania:
  Przekazywanie uczniom i rodzicom wiadomości o zagrożeniu związanym z uzależnieniem od komputera i Internetu;
  Ewentualne interwencje i konsultacje dla uczniów i rodziców w przypadku pojawienia się zagrożenia;
  Udostępnienie rodzicom uczniów, których dotyczy w/w problem adresów placówek terapeutycznych zajmujących się uzależnieniem
 6. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
  • nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji,
  • próbuje, o ile to możliwe, ustalić do kogo należy znaleziona substancja
  • o zaistniałym zdarzeniu powiadamia dyrekcję szkoły i wzywa policję
  • po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 7. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
  • nauczyciel w obecności innej osoby – wychowawca, pedagog, dyrektor – ma prawo zażądać aby uczeń przekazał mu substancję, pokazał zawartość torby szkolnej, oraz kieszenie (we własnej odzieży) ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży, ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji
  • o swoich spostrzeżeniach lub podejrzeniach powiadamia dyrekcję szkoły
  • o zaistniałym zdarzeniu powiadamia rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa w szkole
  • gdy uczeń nie chce przekazać substancji na prośbę nauczyciela, ani pokazać zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję
  • jeżeli uczeń dobrowolnie wyda nauczycielowi substancję, nauczyciel po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać ją policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję, a całe zdarzenie dokumentuje sporządzając możliwie dokładną notatkę ze zdarzeń wraz z własnymi spostrzeżeniami.

   UWAGA: zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karane jest:
   posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych
   wprowadzanie do obrotu środków odurzających
   udzielanie ułatwianie, umożliwianie innej osobie ich użycia oraz nakłanianie do użycia
   wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających

 8. Popełnienie czyny karalnego lub przestępstwa na terenie szkoły:
  • CZYN KARALNY – sprawcą jest uczeń, który ukończył lat 13, ale nie ukończył lat 17
   powiadomienie policji lub sądu rodzinnego
   zastosowanie ma Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.11.1982r.
  • PRZESTĘPSTWO – sprawcą jest uczeń, który ukończył 17 rok życia
   powiadomienie policji lub prokuratora
   zastosowanie ma Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997r.

  • Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego:
  • niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły
  • ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia
  • przekazanie sprawcy (o ile jest na terenie szkoły i jest znany) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi pod opiekę
  • powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy
  • niezwłoczne powiadomienie policji, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca jest uczniem innej szkoły i jego tożsamość nie jest znana
  • zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji

  • Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą przestępstwa
  • Nauczyciel będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do:
  • udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnienia jej przez wezwanie lekarza lub pielęgniarki szkolnej w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń
  • niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły
  • powiadomienie rodziców ucznia
  • niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i przesłuchania ewentualnych świadków zdarzenia
 9. Postępowanie w przypadku ucznia nagminnie wagarującego.
  • wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły
  • wychowawca, pedagog lub dyrektor szkoły wzywa do szkoły rodziców/opiekunów przeprowadzając z nimi rozmowę
  • w sytuacji nieusprawiedliwionego opuszczenia przez ucznia:
  • jeżeli uczeń opuścił 10 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, wychowawca klasy informuje o tym rodziców i zgłasza fakt do pedagoga szkolnego. Uczeń, który opuścił 10 i więcej godzin bez sprawiedliwienia nie może mieć oceny z zachowania wyższej niż dobra i otrzymuje upomnienie wychowawcy,
  • w przypadku nie usprawiedliwienia przez ucznia 20 godzin , Dyrektor szkoły udziela mu upomnienia, a wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z rodzicami z udziałem pedagoga szkolnego. W tym przypadku uczeń nie może uzyskać oceny z zachowania wyższej niż poprawna.
  • w przypadku opuszczenia przez ucznia bez usprawiedliwienia 30 godzin uczeń nie może uzyskać oceny z zachowania wyższej niż nieodpowiednia; uczeń otrzymuje naganę dyrektora,
  • w przypadku opuszczenia przez ucznia bez usprawiedliwienia 40 godzin, uczeń otrzymuje ocenę naganną z ostrzeżeniem o możliwości skreślenia z listy uczniów,
  • wychowawca, pedagog lub dyrektor szkoły są zobowiązani do przeprowadzenia z uczniem indywidualnej rozmowy motywującej do kontynuacji nauki.W przypadku rażących zaniedbań opiekuńczych ze strony rodziców/opiekunów, uczeń może zgłosić ten fakt wychowawcy, nauczycielowi, pedagogowi szkolnemu, dyrekcji lub innemu pracownikowi szkoły, którzy zobowiązani są wskazać odpowiednie placówki świadczące pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub medyczną.

Brak współpracy z rodzicami
W sytuacji, kiedy rodzice odmawiają jakiejkolwiek współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal napływają informacje przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły może powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub – w przypadku ucznia, który ukończył 18 lat – policję (dzielnicowego).
Każdy z w/w uczniów zostaje objęty opieką psychologiczno-pedagogiczną.

NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK SPORZĄDZIĆ NOTATKĘ SŁUŻBOWĄ ZE ZDARZENIA DO, KTÓREGO ZASTOSOWAŁ POWYŻSZE PROCEDURY

PROCEDURA INTERWENCYJNA DOTYCZĄCA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH

 1. W przypadku zaobserwowania agresji (fizycznej/psychicznej/słownej) nauczyciel interweniujący (przerywa), stara się przerwać to zachowanie. Nauczyciel identyfikuje uczniów biorących udział w zdarzeniu (ofiara, agresor, świadek) - ustala klasę, imięi nazwisko.
 2. Nauczyciel interweniujący informuje wychowawcę klasy o zaobserwowanym incydencie.
 3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i uczniami w obecności nauczyciela interweniującego (ustalenie okoliczności zdarzenia, wyciągnięcie wniosków).
 4. Wychowawca sporządza notatkę o zdarzeniu (dziennik, zeszyt uwag).
 5. Wychowawca informuje rodziców, opiekunów ucznia/uczniów o zaistniałym zdarzeniu. W przypadku zdarzenia o szczególnie drastycznym przebiegu wychowawca wzywa rodziców do szkoły i informuje ich o sankcjach zgodnych ze Statutem Szkoły.
 6. W przypadku ponownego wystąpienia (kolejnych) zachowań agresywnych wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego, a w przypadku następnych dyrekcję szkoły. Wychowawca sporządza notatkę w dzienniku zajęć lekcyjnych.
 7. W przypadku zdarzenia o szczególnie drastycznym przebiegu wychowawca wzywa rodziców/opiekunów do szkoły, informuje pedagoga lub dyrekcję. Wychowawca sporządza notatkę w dzienniku zajęć lekcyjnych.
 8. Wychowawca stosuje sankcje zgodnie ze Statutem Szkoły, co ustala w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
 9. Jeżeli doszło do agresji fizycznej i osoba poszkodowana ma widoczne obrażenia, lub skarży się na występujące dolegliwości, należy postąpić jak w razie wypadku.
 10. Każdorazowo należy ocenić zasadność wezwania Policji.

PROCEDURA INTERWENCYJNA DOTYCZĄCA PALENIA PAPIEROSÓW NA TERENIE SZKOŁY

 1. W przypadku stwierdzenia faktu palenia papierosów przez ucznia na terenie szkoły, nauczyciel dąży do identyfikacji ucznia.
 2. Informuje wychowawcę klasy.
 3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem.
 4. Wychowawca sporządza notatkę o zdarzeniu w dzienniku lekcyjnym.
 5. Wychowawca informuje rodziców ucznia o zdarzeniu.
 6. W przypadku powtarzania się powyższego zachowania ucznia, wychowawca powiadamia pedagoga, a w przypadku następnych dyrekcję szkoły, odnotowując fakt w dzienniku lekcyjnym.
 7. Wychowawca stosuje sankcje zgodnie ze Statutem Szkoły w porozumieniu z dyrekcją szkoły. W razie ujawnienia posiadanych papierosów nauczyciel powinien postąpić jak w przypadku posiadania alkoholu – należy ustalić, kto sprzedał nieletniemu papierosy.

PROCEDURA INTERWENCYJNA DOTYCZĄCA KRADZIEŻY

 1. W przypadku zgłoszenia kradzieży (przez poszkodowanego lub innych uczniów), nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy sprawcy o zaistniałym incydencie.
 2. Wychowawca (ewentualnie pedagog) dąży do zidentyfikowania uczniów biorących udział w zdarzeniu (sprawca, świadkowie i inne osoby) oraz ustalenia okoliczności zajścia.
 3. Proponowane sposoby ustalenia okoliczności zdarzenia w zależności do specyfiki sytuacji:
  • - rozmowa indywidualna z poszkodowanym,
  • - rozmowa indywidualna ze sprawcą lub osobą podejrzaną o popełnienie wykroczenia,
  • - rozmowa z ewentualnymi świadkami zdarzenia,
  • - poinformowanie klasy o zaistniałym zdarzeniu i próba ustalenia istotnych dla sprawy faktów,
 4. Zawiadomienie dyrekcji szkoły o zaistniałym incydencie. Zgłoszenie kradzieży na Policję (telefonicznie, pisemnie) w zależności jak prawo reguluje tryb postępowania w danej sytuacji.
 5. W sytuacji ustalenia sprawcy kradzieży wezwanie jego rodziców/opiekunów, poinformowanie ich o zaistniałym zdarzeniu i ewentualnych konsekwencjach (np. zawiadomienie Policji), zastosowanie sankcji zgodnie ze Statutem Szkoły, co ustala wychowawca w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
 6. Sporządzenie przez wychowawcę stosownej notatki w dzienniku lekcyjnym.

PROCEDURA INTERWENCYJNA W PRZYPADKU LICZNYCH SPÓŹNIEŃ NA ZAJĘCIA

 1. Próba ustalenia przez wychowawcę klasy przyczyn spóźniania się ucznia na zajęcia szkolne na podstawie rozmowy z uczniem i ewentualnie jego rodzicami.
 2. Rozmowa wychowawcy z uczniem mająca na celu zmianę jego postawy. Sporządzenie notatki w dzienniku lekcyjnym.
 3. Poinformowanie rodziców o licznych spóźnieniach. Adnotacja w dzienniku lekcyjnym.
 4. W przypadku wystąpienia kolejnych spóźnień wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego a następnie dyrekcje szkoły i sporządza notatkę w dzienniku lekcyjnym.
 5. Podpisanie przez ucznia odpowiedniego zobowiązania dotyczącego punktualnego stawiania się na zajęcia.
 6. W razie dalszych naruszeń dyscypliny szkolnej wychowawca stosuje sankcje zgodnie ze Statutem Szkoły w porozumieniu z pedagogiem i dyrekcją szkoły.

W sprawach nie uregulowanych w wyżej wymienionych procedurach należy stosować procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją. Jest to jeden z modułów Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004r.

PROCEDURA BEZPIECZNEGO PRZEPROWADZANIA IMPREZ SZKOLNYCH

 1. Przed uroczystością szkolną spotykają się z wychowawcą, w wyznaczonych salach lekcyjnych.
 2. W trakcie spotkania nauczyciel:
  • Sprawdza obecność uczniów w klasie.
  • Przypomina zasady kulturalnego zachowywania się w trakcie uroczystości szkolnej oraz szacunku do symboli narodowych,
  • Nauczyciel doprowadza uczniów na miejsce uroczystości i zwraca uwagę czy uczniowie zajęli odpowiednie, wcześniej ustalone miejsca.
  • Nauczyciel zajmuje miejsce razem z uczniami klasy.
  • W trakcie uroczystości, na korytarzu szkolnym pełni dyżur wskazany nauczyciel.
  • Po zakończeniu uroczystości uczniowie opuszczają miejsce zorganizowanej uroczystości razem z nauczycielem, według kolejności zgodnej z planem rozmieszczenia uczniów.
  • Dyrekcja szkoły zobowiązuje nauczyciela -organizatora uroczystości, najmniej pięć dni przed jej zorganizowaniem, do przedstawienia harmonogramu i scenariusza imprezy.
 3. Uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły w trakcie trwania imprezy.

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu