zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Nabór 2020/2021

Cele i zadania szkoły

 1. W realizacji swoich celów i zadań szkoła kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka, zapisami w ustawie
  „O systemie oświaty” i aktach wykonawczych do tej ustawy, a także uwzględnia kierunki działań określone w programie wychowawczym i programie profilaktyki szkoły stosownie do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
 2. Szkoła zapewnia uczniom wszechstronny rozwój: umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, respektując obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.
 3. Nauczanie i wychowanie za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, historii, tradycji, przy jednoczesnym otwarciu się i szacunku dla innych kultur, wyznań i narodów Europy i świata.
 4. Środowisko wychowawcze szkoły tworzą nauczyciele i inni pracownicy, młodzież oraz rodzice.
 5. Szkoła rozwija współpracę rodziców z nauczycielami, ukierunkowaną na osiąganie spójności oddziaływań wychowawczych.
 6. W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje z władzami samorządowymi, oświatowymi, środowiskiem lokalnym.
 7. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, realizowane przez nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami.

Do zadań szkoły należy w szczególności:

 1. Stworzenie warunków do pełnego, wszechstronnego rozwoju uczniów w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 2. Stworzenie warunków, umożliwiających uczniom przygotowanie się do egzaminu maturalnego, podjęcia nauki w szkole wyższej i pomoc w świadomym wyborze przedmiotów maturalnych;
 3. Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zasad określonych w ustawie;
 4. Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 5. Otaczanie opieką uczniów wymagających wsparcia w procesie kształcenia przez indywidualizację nauczania, prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z uwzględnieniem opinii instytucji zewnętrznych i diagnozy prowadzonej w szkole;
 6. Organizacja zajęć edukacyjnych dostosowanych do psychofizycznych możliwości uczniów przez stworzenie planu zajęć zgodnego z zasadami higieny pracy oraz realizację zajęć edukacyjnych zgodnie z metodologią danej dziedziny wiedzy;
 7. Wyrabianie u uczniów potrzeby stałego, indywidualnego, zrównoważonego rozwoju poprzez realizację zadań zapisanych w Programie Profilaktyki i Wewnętrznym Systemie Doradztwa Zawodowego;
 8. Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, otwartości na innych ludzi, gotowości niesienia im pomocy, doceniania wartości duchowych i intelektualnych przez realizację zadań opisanych w programie wychowawczym;
 9. Przeciwdziałanie niepożądanym postawom, nałogom, zagrożeniom społecznym u uczniów, poprzez realizację zadań zapisanych w Programie Profilaktyki;
 10. Zapewnienie pomocy uczniom mającym problemy rodzinne, szkolne i środowiskowe, oraz przeżywającym okresowe trudności psychiczne, poprzez możliwość korzystania z opieki psychologiczno – pedagogicznej;
 11. Kształtowanie umiejętności współżycia z innymi oraz kultury języka i zachowania;
 12. Upowszechnianie wiedzy zdrowotnej przez realizację zadań opisanych w programie wychowawczym i programie ścieżek edukacyjnych;
 13. Upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego oraz kształtowanie postaw sprzyjających jej wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;
 14. Przygotowanie młodzieży do pełnienia obowiązków rodzinnych w oparciu o zasady tolerancji i partnerstwa przez realizacje zadań zapisanych w Programie Wychowawczym, Programie Profilaktyki, realizację programu wychowania do życia w rodzinie, ścieżki prozdrowotnej oraz programów religii i etyki;
 15. Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata przez realizację zadań zapisanych w Programie Wychowawczym, programach wiedzy o społeczeństwie, historii, wiedzy o kulturze, programie Klubu Europejskiego, edukacji europejskiej i regionalnej;
 16. Kształtowanie zdrowego stylu życia i wpajanie dobrych obyczajów;
 17. Udzielanie pomocy uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym pomoc materialna;
 18. Stworzenie warunków zapewniających uczniom higieniczne i bezpieczne warunki pobytu w szkole dostosowując je do obowiązujących przepisów BHP;
 19. Upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 20. Współdziałanie z rodzicami uczniów w sprawach wychowania i kształcenia poprzez pomoc rodziców lub ich udział w działaniach edukacyjnych i wychowawczych wobec swoich dzieci;

Szkoła realizuje swoje cele i zadania zgodnie z przepisami prawa oraz uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną programami; Wychowawczym i Profilaktyki, zaopiniowanymi przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu