zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Nabór 2020/2021

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W RZESZOWIE

 

PODSTAWA PRAWNA

 

1.Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (z późniejszymi zmianami). 

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 843).

3.Statut Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.

 

 

Art. 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

1.Samorząd Uczniowski (zwany dalej Samorządem) zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów: X Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 12, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w ZSKU w Rzeszowie.

2.Samorząd Uczniowski jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli według przyjętych przez uczniów procedur. 

3.Organy samorządu uczniowskiego reprezentują interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców i administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i rozwiązują realne problemy uczniów i podejmują decyzje, a tym samym mają wpływ na życie szkoły i współdecydowanie o sprawach, które jej dotyczą.

4.Decyzje, dotyczące zakresu i planu działań samorządu w szkole, należą do uczniów. Samorząd oczekuje od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły. 

5.Samorząd jest organizacją niezależną od ugrupowań politycznych czy społecznych. 

 

Art. 2 Cele Samorządu:

1.Pomoc uczniom w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz wspólna troska uczniów i nauczycieli o realizację celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2.Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania się oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę. 

3.Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

 

Art. 3 Zadania Samorządu:

1.Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły. 

2.Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców opinii i potrzeb uczniów; spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów. 

3.Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

4.Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych.

5.Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne.

6.Inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej w środowisku i działalności charytatywnej.

7.Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów napotykających trudności w nauce, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

 

Art. 4 Uprawnienia Samorządu:

1.Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej Radzie Rodziców wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw uczniowskich. 

2.Prawo do przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej propozycji wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. 

3.Prawo do zapoznawania się z programem nauczania.

4.Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

5.Prawo do organizacji życia szkolnego, w tym działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej, w sposób umożliwiający zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. Formami tej działalności może być np. redagowanie gazetki szkolnej, prowadzenie kroniki, radiowęzła szkolnego, prowadzenie strony na facebooku. Wszelkie działania muszą być uzgodnione w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

6.Prawo wypowiadania opinii na temat współpracy z nauczycielami i pracownikami szkoły. 

7.Prawo do dysponowania, po zasięgnięciu opinii opiekuna, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież. 

8.Prawo do uchwalania regulaminu Samorządu.

9.Prawo wyboru opiekuna Samorządu.

10.Prawo do przedstawienia sporządzonych przez Samorząd wniosków o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

11.Opinia w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

12.Opiniowanie programu wychowawczego szkoły.

13.Opiniowaniu wniosku dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej o skreślenie ucznia z listy uczniów.

14.Opiniowanie do oceny nauczyciela.

15.Wypowiadanie się we wszystkich sprawach dotyczących społeczności uczniowskiej.

 

Art. 5 Struktura organizacyjna:

1.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkół wymienionych w Art.1 pkt. 1.

2.Organami Samorządu są: 

a.Przewodniczący Samorządu zwany dalej Przewodniczącym

b.Ogólne Zebranie Samorządów Klasowych jest to zebranie wszystkich Rad Klasowych i Zarządu

c.Zarząd Samorządu Uczniowskiego; w jego skład wchodzi Przewodniczący, Zastępca i Skarbnik

d.Rady Klasowe – tworzy je trzech przedstawicieli każdej klasy.

3.Organy Samorządu uzgadniają swoje działania z nauczycielem będącym opiekunem oraz współdziałają z pozostałymi pracownikami szkoły.

 

Art. 6 Kompetencje organów Samorządu:

1.Przewodniczący Samorządu:

a)reprezentuje Samorząd,

b)kieruje pracami Zarządu,

c)przewodniczy obradom Ogólnego Zebrania Samorządów Klasowych,

d)organizuje współpracę Zarządu z Radami Klasowymi.

e)organizuje wykonanie uchwał, 

f)na wniosek Dyrektora szkoły przewodniczy uroczystościom szkolnym,

g)zwołuje zebrania: ogólne i Zarządu.

2.Ogólne Zebranie Samorządów Klasowych:

a)podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działań Samorządu,

b)dokonuje wyboru Przewodniczącego i Zarządu,

c)zatwierdza uchwalenie Regulaminu i zmian w Regulaminie,

d)zatwierdza plan pracy Samorządu,

e)powołuje Komisję Wyborczą,

f)wnioskuje w sprawach dotyczących praw i obowiązków uczniów,

g)kontroluje dysponowanie środkami finansowymi przez Samorząd,

h)sporządza protokoły z posiedzeń.

3.Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

a)wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania,

b)kieruje bieżącą pracą Samorządu,

c)Zastępca Przewodniczącego współpracuje z Przewodniczącym i zastępuje go w przypadku nieobecności,

d)Skarbnik opiekuje się środkami finansowymi Samorządu, czuwa nad ich prawidłowym rozliczaniem, przedstawia raport finansowy na Ogólnym Zebraniu Samorządu.

e)dla realizacji uchwał, zadań i celów samorządu może powoływać sekcje np. zajmujące się działalnością kulturalną, społeczną, ekologiczną, rozrywkową. 

4.Rady Klasowe – reprezentują klasę wobec Zarządu i na Zebraniu Ogólnym.

 

Art. 7 Opiekun Samorządu:

1.Obserwatorami prac Samorządu z upoważnienia Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej jest Opiekun Samorządu.

2.Opiekun Samorządu pełni funkcję opiniodawczą w sprawie działania Samorządu.

3.Opiekun pomaga organom samorządu w realizacji zadań. 

4.Opiekun Samorządu jest pośrednikiem między Samorządem a Radą Pedagogiczną.

 

Art. 8 Zasady ogólne wyboru organów Samorządu:

1.Wszyscy uczniowie szkół wymienionych w art. 1 pkt. 1 mają czynne i bierne prawo wyborcze, 

z zastrzeżeniem, że uczniowie klas kończących naukę nie mogą ubiegać się o miejsce w Zarządzie wybieranym na kolejny rok.

2.Udział w wyborach jest dobrowolny. 

 

Art. 9 Wybór Rad Klasowych:

1.Rada Klasowa wybierana jest przez społeczność klasy w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są w klasie na lekcji wychowawczej we wrześniu każdego roku szkolnego.

2.Istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia wyborów, jeżeli dotychczasowi przedstawiciele Rady Klasowej wyrażą ponowną zgodę na pełnienie swoich funkcji, a pozostali uczniowie zgodzą się z tym przez aklamację. 

3.W sytuacji, gdy brak kandydata na wybrane stanowisko, przeprowadza się wybory uzupełniające tylko na to stanowisko. 

4.Wychowawca klasy organizuje wybory i czuwa nad ich prawidłowością.

 

Art.10 Wybór Zarządu Samorządu:

1.W celu przeprowadzenia wyborów do Zarządu, Ogólne Zebranie na początku roku szkolnego powołuje Komisję Wyborczą.

2.Komisja działa pod nadzorem nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

3.Do zadań Komisji Wyborczej należy: wyznaczenie terminu wyborów, sporządzenie listy kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej, przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników wyborów. 

4.W skład Komisji wyborczej wchodzą trzy osoby; nie mogą to być kandydaci.

5.Kandydatów na poszczególne stanowiska mogą zgłaszać Rady Klasowe, lub mogą zgłosić się sami. 

6.Kandydaci muszą wyróżniać się godną postawą, przynajmniej dobrym zachowaniem oraz osiągać zadowalające wyniki w nauce.

7.Nazwiska kandydatów do władz Samorządu Uczniowskiego zakwalifikowanych do wyborów przez Komisję Wyborczą są umieszczane w gablocie informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

8.Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w momencie ogłoszenia listy kandydatów.

9.Kampania wyborcza nie może trwać dłużej niż dwa tygodnie. W czasie jej trwania kandydaci mogą przedstawiać własne programy i pomysły na działalność Samorządu, poprzez ich: prezentacje przez radiowęzeł, wywieszenie plakatów, rozdawanie ulotek, organizowanie spotkań przedwyborczych podczas przerw, lub na godzinach wychowawczych (za zgodą wychowawcy). Prezentowane treści muszą uwzględniać szacunek do drugiego człowieka, zasady dobrego wychowania oraz kulturę języka i sposobu wypowiedzi.

10.Głosowanie na kandydatów do zarządu odbywa się na Zebraniu Ogólnym. Każdy z uczniów otrzymuje kartę do głosowania, na której nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej. Wyborca głosuje na jedną osobę na każde stanowisko (Przewodniczący, Zastępca, lub Skarbnik) z listy kandydatów.

11.Poszczególne stanowiska obejmują kandydaci, którzy w wyborach uzyskali największą ilość głosów. 

12.Najpóźniej tydzień po wyborach, na Zebraniu Ogólnym, dotychczasowy Zarząd dokonuje podsumowania swojej działalności, przedstawia nowo wybrany Zarząd oraz przekazuje mu swoje uprawnienia i kompetencje. Dotychczasowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego przekazuje również wszystkie materiały i dokumenty nowemu Zarządowi.

 

Art.11 Kadencyjność Zarządu:

1.Kadencja Zarządu trwa dwa lata. W przypadku wakatu na stanowisko można dokonać wyboru uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

Art.12 Wybór Opiekuna Samorządu:

1.Opiekuna Samorządu wybiera ogół uczniów szkoły w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym spośród nauczycieli.

2.Kandydatów na Opiekuna Samorządu mogą zgłaszać wszystkie Rady Klasowe.

3.Kandydatami mogą być wszyscy nauczyciele uczący w szkołach wymienionych w Art. pkt. 1.

4.Opiekunem zostaje nauczyciel, który w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów. 

5.Wybór opiekuna organizuje dotychczasowy opiekun Samorządu. 

6.Kadencja opiekuna trwa 4 lata. 

 

Art.13 Zasady odwołania członków Zarządu:

1.Członkowie Zarządu mogą sami zrezygnować z pełnionej funkcji przed upływem kadencji.

2.Mogą być odwołani z pełnionej funkcji na wniosek:

 • Dyrekcji Szkoły,
 • Rady Pedagogicznej,
 • Opiekunów Samorządu,
 • 1/3 składu Zebrania Ogólnego ogółu klas.

3.Przyczynami odwołania mogą być:

 • wejście w konflikt z prawem,
 • naruszenie przepisów regulujących życie szkoły (statut ZSKU),
 • naruszenie zasad współżycia społecznego i dobrego imienia szkoły,
 • jego wyniki w nauce uległy znacznemu pogorszeniu,
 • naruszenie regulaminu samorządu.

4.Zebranie mające na celu odwołanie członków Zarządu zwołuje opiekun.

5.Odwołanie następuje w drodze głosowania na Zebraniu Ogólnym, zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy przedstawicieli Rad Klasowych. Głosowanie jest tajne.

6.Decyzja o odwołaniu wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia wyników głosowania.

7.Zebranie Ogólne wyznacza termin wyborów zgodnie z obowiązującą procedurą. 

 

Art. 14 Zasady zwoływania zebrań organów Samorządu:

1.Zebrania ma prawo zwołać Przewodniczący i Opiekun.

2.Zebrania prowadzi Przewodniczący.

3.W zebraniach ma prawo uczestniczyć Opiekun Samorządu, zaproszeni nauczyciele lub – za zgodą Dyrektora szkoły – inni goście. 

4.Zebranie Ogólne musi się odbyć, co najmniej trzy razy w roku szkolnym.

5.Zebranie powinno być organizowane w taki sposób, aby nie dezorganizowało działalności szkoły (wskazane jest wykorzystywanie dużej przerwy).

6.W przypadku nieobecności osób tworzących Radę Klasową, klasa powinna wytypować zastępców, tak aby była reprezentowana na Zebraniu Ogólnym. 

7.Zebrania Zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb. 

8.Po wyznaczeniu terminu Zebrania, umieszcza się stosowny komunikat na tablicy ogłoszeń.

 

Art. 15 Finanse Samorządu.

1.Samorząd Szkolny może posiadać własne fundusze, czyli środki finansowe pochodzące z:

Rady Rodziców,

dochodów uzyskanych z organizowanych imprez,

dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,

ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców /Stowarzyszenie Przyjaciół ZSKU/, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne,

dobrowolnych składek uczniów.

 

Art. 16 Działalność Samorządu.

1.Uczniowie mogą brać udział w akcjach organizowanych przez samorząd uczniowski.

2.Podjęcie współpracy z podmiotami zewnętrznymi i jej zakres muszą być uzgodnione z Dyrektorem Szkoły i Opiekunem Samorządu.

3.Jeżeli udział w pracach Samorządu wymagałby wyjścia poza teren szkoły, wymagana jest pisemna zgoda rodziców ucznia.

 

Art. 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.Regulamin działalności Samorządu uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu 

2.równym, tajnym i powszechnym, zwykłą większością głosów. 

3.Za organizację głosowania odpowiedzialny jest Opiekun Samorządu. 

4.Regulamin jest udostępniany wszystkim uczniom ZSKU. 

5.Wnioski dotyczące poprawek i zmian w regulaminie może zgłaszać grupa przynajmniej 5 uczniów lub Przewodniczący. 

6.Zmiany w regulaminie uchwalane są w takim trybie jak sam Regulamin. 

7.Regulamin wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W RZESZOWIE

PODSTAWA PRAWNA

1.      Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (z późniejszymi zmianami).

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 843).

3.      Statut Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.

Art. 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

1.      Samorząd Uczniowski (zwany dalej Samorządem) zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów:
X Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 12, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11
w ZSKU w Rzeszowie.

2.      Samorząd Uczniowski jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli według przyjętych przez uczniów procedur.

3.      Organy samorządu uczniowskiego reprezentują interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców
i administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i rozwiązują realne problemy uczniów i podejmują decyzje, a tym samym mają wpływ na życie szkoły i współdecydowanie
o sprawach, które jej dotyczą.

4.      Decyzje, dotyczące zakresu i planu działań samorządu w szkole, należą do uczniów. Samorząd oczekuje od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły.

5.      Samorząd jest organizacją niezależną od ugrupowań politycznych czy społecznych.

Art. 2 Cele Samorządu:

1.      Pomoc uczniom w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz wspólna troska uczniów i nauczycieli o realizację celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2.      Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania się oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.

3.      Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

Art. 3 Zadania Samorządu:

1.      Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych
w Statucie Szkoły.

2.      Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców opinii i potrzeb uczniów; spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.

3.      Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

4.      Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych.

5.      Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne.

6.      Inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej w środowisku i działalności charytatywnej.

7.      Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów napotykających trudności w nauce,
w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

Art. 4 Uprawnienia Samorządu:

1.      Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej Radzie Rodziców wniosków
i opinii dotyczących wszystkich spraw uczniowskich.

2.      Prawo do przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej propozycji wynikających
z potrzeb i zainteresowań uczniów do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

3.      Prawo do zapoznawania się z programem nauczania.

4.      Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

5.      Prawo do organizacji życia szkolnego, w tym działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej,
w sposób umożliwiający zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym,
a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. Formami tej działalności może być np. redagowanie gazetki szkolnej, prowadzenie kroniki, radiowęzła szkolnego, prowadzenie strony na facebooku. Wszelkie działania muszą być uzgodnione w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

6.      Prawo wypowiadania opinii na temat współpracy z nauczycielami i pracownikami szkoły.

7.      Prawo do dysponowania, po zasięgnięciu opinii opiekuna, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

8.      Prawo do uchwalania regulaminu Samorządu.

9.      Prawo wyboru opiekuna Samorządu.

10.  Prawo do przedstawienia sporządzonych przez Samorząd wniosków o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

11.  Opinia w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

12.  Opiniowanie programu wychowawczego szkoły.

13.  Opiniowaniu wniosku dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej o skreślenie ucznia z listy uczniów.

14.  Opiniowanie do oceny nauczyciela.

15.  Wypowiadanie się we wszystkich sprawach dotyczących społeczności uczniowskiej.

Art. 5 Struktura organizacyjna:

1.      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkół wymienionych w Art.1 pkt. 1.

2.      Organami Samorządu są:

a.    Przewodniczący Samorządu zwany dalej Przewodniczącym

b.    Ogólne Zebranie Samorządów Klasowych jest to zebranie wszystkich Rad Klasowych
i Zarządu

c.    Zarząd Samorządu Uczniowskiego; w jego skład wchodzi Przewodniczący, Zastępca
i Skarbnik

d.    Rady Klasowe – tworzy je trzech przedstawicieli każdej klasy.

3.      Organy Samorządu uzgadniają swoje działania z nauczycielem będącym opiekunem oraz współdziałają z pozostałymi pracownikami szkoły.

Art. 6 Kompetencje organów Samorządu:

1.      Przewodniczący Samorządu:

a)    reprezentuje Samorząd,

b)   kieruje pracami Zarządu,

c)    przewodniczy obradom Ogólnego Zebrania Samorządów Klasowych,

d)   organizuje współpracę Zarządu z Radami Klasowymi.

e)    organizuje wykonanie uchwał,

f)    na wniosek Dyrektora szkoły przewodniczy uroczystościom szkolnym,

g)    zwołuje zebrania: ogólne i Zarządu.

2.      Ogólne Zebranie Samorządów Klasowych:

a)    podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działań Samorządu,

b)   dokonuje wyboru Przewodniczącego i Zarządu,

c)    zatwierdza uchwalenie Regulaminu i zmian w Regulaminie,

d)   zatwierdza plan pracy Samorządu,

e)    powołuje Komisję Wyborczą,

f)    wnioskuje w sprawach dotyczących praw i obowiązków uczniów,

g)    kontroluje dysponowanie środkami finansowymi przez Samorząd,

h)   sporządza protokoły z posiedzeń.

3.      Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

a)    wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania,

b)   kieruje bieżącą pracą Samorządu,

c)    Zastępca Przewodniczącego współpracuje z Przewodniczącym i zastępuje go w przypadku nieobecności,

d)   Skarbnik opiekuje się środkami finansowymi Samorządu, czuwa nad ich prawidłowym rozliczaniem, przedstawia raport finansowy na Ogólnym Zebraniu Samorządu.

e)    dla realizacji uchwał, zadań i celów samorządu może powoływać sekcje np. zajmujące się działalnością kulturalną, społeczną, ekologiczną, rozrywkową.

4.      Rady Klasowe – reprezentują klasę wobec Zarządu i na Zebraniu Ogólnym.

Art. 7 Opiekun Samorządu:

1.      Obserwatorami prac Samorządu z upoważnienia Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej jest Opiekun Samorządu.

2.      Opiekun Samorządu pełni funkcję opiniodawczą w sprawie działania Samorządu.

3.      Opiekun pomaga organom samorządu w realizacji zadań.

4.      Opiekun Samorządu jest pośrednikiem między Samorządem a Radą Pedagogiczną.

Art. 8 Zasady ogólne wyboru organów Samorządu:

1.      Wszyscy uczniowie szkół wymienionych w art. 1 pkt. 1 mają czynne i bierne prawo wyborcze,
z zastrzeżeniem, że uczniowie klas kończących naukę nie mogą ubiegać się o miejsce w Zarządzie wybieranym na kolejny rok.

2.      Udział w wyborach jest dobrowolny.

Art. 9 Wybór Rad Klasowych:

1.      Rada Klasowa wybierana jest przez społeczność klasy w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są w klasie na lekcji wychowawczej we wrześniu każdego roku szkolnego.

2.      Istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia wyborów, jeżeli dotychczasowi przedstawiciele Rady Klasowej wyrażą ponowną zgodę na pełnienie swoich funkcji, a pozostali uczniowie zgodzą się z tym przez aklamację.

3.      W sytuacji, gdy brak kandydata na wybrane stanowisko, przeprowadza się wybory uzupełniające tylko na to stanowisko.

4.      Wychowawca klasy organizuje wybory i czuwa nad ich prawidłowością.

Art.10 Wybór Zarządu Samorządu:

1.      W celu przeprowadzenia wyborów do Zarządu, Ogólne Zebranie na początku roku szkolnego powołuje Komisję Wyborczą.

2.      Komisja działa pod nadzorem nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

3.      Do zadań Komisji Wyborczej należy: wyznaczenie terminu wyborów, sporządzenie listy kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej, przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników wyborów.

4.      W skład Komisji wyborczej wchodzą trzy osoby; nie mogą to być kandydaci.

5.      Kandydatów na poszczególne stanowiska mogą zgłaszać Rady Klasowe, lub mogą zgłosić się sami.

6.      Kandydaci muszą wyróżniać się godną postawą, przynajmniej dobrym zachowaniem oraz osiągać zadowalające wyniki w nauce.

7.      Nazwiska kandydatów do władz Samorządu Uczniowskiego zakwalifikowanych do wyborów przez Komisję Wyborczą są umieszczane w gablocie informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

8.      Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w momencie ogłoszenia listy kandydatów.

9.      Kampania wyborcza nie może trwać dłużej niż dwa tygodnie. W czasie jej trwania kandydaci mogą przedstawiać własne programy i pomysły na działalność Samorządu, poprzez ich: prezentacje przez radiowęzeł, wywieszenie plakatów, rozdawanie ulotek, organizowanie spotkań przedwyborczych podczas przerw, lub na godzinach wychowawczych (za zgodą wychowawcy). Prezentowane treści muszą uwzględniać szacunek do drugiego człowieka, zasady dobrego wychowania oraz kulturę języka i sposobu wypowiedzi.

10.  Głosowanie na kandydatów do zarządu odbywa się na Zebraniu Ogólnym. Każdy z uczniów otrzymuje kartę do głosowania, na której nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej. Wyborca głosuje na jedną osobę na każde stanowisko (Przewodniczący, Zastępca, lub Skarbnik) z listy kandydatów.

11.  Poszczególne stanowiska obejmują kandydaci, którzy w wyborach uzyskali największą ilość głosów.

12.  Najpóźniej tydzień po wyborach, na Zebraniu Ogólnym, dotychczasowy Zarząd dokonuje podsumowania swojej działalności, przedstawia nowo wybrany Zarząd oraz przekazuje mu swoje uprawnienia i kompetencje. Dotychczasowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego przekazuje również wszystkie materiały i dokumenty nowemu Zarządowi.

Art.11 Kadencyjność Zarządu:

1.      Kadencja Zarządu trwa dwa lata. W przypadku wakatu na stanowisko można dokonać wyboru uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Art.12 Wybór Opiekuna Samorządu:

1.      Opiekuna Samorządu wybiera ogół uczniów szkoły w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym spośród nauczycieli.

2.      Kandydatów na Opiekuna Samorządu mogą zgłaszać wszystkie Rady Klasowe.

3.      Kandydatami mogą być wszyscy nauczyciele uczący w szkołach wymienionych w Art. pkt. 1.

4.      Opiekunem zostaje nauczyciel, który w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów.

5.      Wybór opiekuna organizuje dotychczasowy opiekun Samorządu.

6.      Kadencja opiekuna trwa 4 lata.

Art.13 Zasady odwołania członków Zarządu:

1.      Członkowie Zarządu mogą sami zrezygnować z pełnionej funkcji przed upływem kadencji.

2.      Mogą być odwołani z pełnionej funkcji na wniosek:

-      Dyrekcji Szkoły,

-      Rady Pedagogicznej,

-      Opiekunów Samorządu,

-      1/3 składu Zebrania Ogólnego ogółu klas.

3.      Przyczynami odwołania mogą być:

-   wejście w konflikt z prawem,

-   naruszenie przepisów regulujących życie szkoły (statut ZSKU),

-   naruszenie zasad współżycia społecznego i dobrego imienia szkoły,

-   jego wyniki w nauce uległy znacznemu pogorszeniu,

-   naruszenie regulaminu samorządu.

4.      Zebranie mające na celu odwołanie członków Zarządu zwołuje opiekun.

5.      Odwołanie następuje w drodze głosowania na Zebraniu Ogólnym, zwykłą większością głosów
w obecności przynajmniej połowy przedstawicieli Rad Klasowych. Głosowanie jest tajne.

6.      Decyzja o odwołaniu wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia wyników głosowania.

7.      Zebranie Ogólne wyznacza termin wyborów zgodnie z obowiązującą procedurą.

Art. 14 Zasady zwoływania zebrań organów Samorządu:

1.      Zebrania ma prawo zwołać Przewodniczący i Opiekun.

2.      Zebrania prowadzi Przewodniczący.

3.      W zebraniach ma prawo uczestniczyć Opiekun Samorządu, zaproszeni nauczyciele lub – za zgodą Dyrektora szkoły – inni goście.

4.      Zebranie Ogólne musi się odbyć, co najmniej trzy razy w roku szkolnym.

5.      Zebranie powinno być organizowane w taki sposób, aby nie dezorganizowało działalności szkoły (wskazane jest wykorzystywanie dużej przerwy).

6.      W przypadku nieobecności osób tworzących Radę Klasową, klasa powinna wytypować zastępców, tak aby była reprezentowana na Zebraniu Ogólnym.

7.      Zebrania Zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb.

8.      Po wyznaczeniu terminu Zebrania, umieszcza się stosowny komunikat na tablicy ogłoszeń.

Art. 15 Finanse Samorządu.

1.      Samorząd Szkolny może posiadać własne fundusze, czyli środki finansowe pochodzące z:

-   Rady Rodziców,

-   dochodów uzyskanych z organizowanych imprez,

-   dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,

-   ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców /Stowarzyszenie Przyjaciół ZSKU/, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne,

-   dobrowolnych składek uczniów.

Art. 16 Działalność Samorządu.

1.      Uczniowie mogą brać udział w akcjach organizowanych przez samorząd uczniowski.

2.      Podjęcie współpracy z podmiotami zewnętrznymi i jej zakres muszą być uzgodnione
z Dyrektorem Szkoły i Opiekunem Samorządu.

3.      Jeżeli udział w pracach Samorządu wymagałby wyjścia poza teren szkoły, wymagana jest pisemna zgoda rodziców ucznia.

Art. 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.      Regulamin działalności Samorządu uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu

2.      równym, tajnym i powszechnym, zwykłą większością głosów.

3.      Za organizację głosowania odpowiedzialny jest Opiekun Samorządu.

4.      Regulamin jest udostępniany wszystkim uczniom ZSKU.

5.      Wnioski dotyczące poprawek i zmian w regulaminie może zgłaszać grupa przynajmniej 5 uczniów lub Przewodniczący.

6.      Zmiany w regulaminie uchwalane są w takim trybie jak sam Regulamin.

7.      Regulamin wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Do pobrania:
Pobierz plik (REGULAMIN SU 2016.docx)Regulamin SU[Samorząd Uczniowski]33 kB

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu