zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb  e dziennik YouTube  instagram nowa ikona 1057 2227

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Nabór 2021/2022

                                                                                                                                         Rzeszów, dnia 02.07.2019r.

……………………………………………………..

        pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

WSZYSCY WYKONAWCY

                                                                                             nazwa i adres wykonawcy         

 1. Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego  35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 4

                                                          nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na

 1. Przedmiot zamówienia: Remont - wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody z robotami towarzyszącymi oraz modernizacja węzła cw. i zw.

- szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar- załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

 1. Wymagania dotyczące:

- terminu wykonania zamówienia: do 23.08.2019r

- opis kryteriów oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert są:     cena (C) – waga kryterium 90%                                                                                                        okres gwarancji (G) – waga kryterium 10% ( w zakresie min. 5 lat do max. 10 lat).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów  tj. max 100. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą  Pi= Cmin/Ci x100pkt. X 0,90 + Gi / G max 100 x 0,10                                                      gdzie; Pi – ilość punktów przyznana badanej ofercie   ( liczona będzie do dwóch miejsc po przecinku)                                  Cmin – cena ryczałtowa łączna brutto najniższa zaoferowana w złożonych ofertach    Ci – cena ryczałtowa brutto badanej oferty   G max – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w złożonych ofertach (w latach)- nie dłuższy niż 10 lat.

Gi – zaoferowany okres gwarancji i rękojmi w badanej ofercie.

- terminu płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT,-

- okres gwarancji i rękojmi: min. 5 lat

- otwarcie nastąpi: w dniu 08.07.2019r. o godz. 08:15 w gabinecie dyrektora ZSKU.

- Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, podpisana czytelnie przez oferenta.

- innych warunków realizacji zamówienia: remont odbywał się będzie w budynku Internatu i stołówki Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego prace budowlane nie mogą spowodować zniszczeń na korytarzach. Jeżeli do takich dojdzie Wykonawca dokona napraw na własny koszt.

Wykonawca dostarczy atesty higieniczne deklaracje zgodności wbudowanych materiałów.

Wykonawca musi posiadać sprzęt i potencjał kadrowy niezbędny do wykonania niezbędnych prac.

Dla potwierdzenia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wskazać przed podpisaniem umowy:

-  1osobę kierownika robót  do pełnienia funkcji kierownika budowy legitymującą się uprawnieniami do pełnienia  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno – budowlanej do kierowania robotami  budowlanymi bez ograniczeń lub posiadającą  inne odpowiadające ww. tożsame uprawnienia wydane  na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie szkoły www. zsku.rzeszow.pl.

Dodatkowych informacji udziela Mariusz Byjoś pomiędzy 7:00-15:00 tel. 17 7481207

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do 08.07.2019r. do godz.  07:30.Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ;   : Remont - wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody z robotami towarzyszącymi oraz modernizacja węzła cw. i zw.          

Nie otwierać przed dniem 08.07.2019r. przed godz. 08:15.

                                                                               

                                                                                  ………………………………………………………………..

                                                                                                                        Podpis i pieczęć Dyrektora

                                                                                                                                   

Załączniki:

1 treść oferty – załącznik nr 1

1 przedmiar robót – załącznik nr 2

2 Projekt umowy –załącznik nr 3

3 RODO – załącznik nr 4

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................................................................................

 wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

za:

Wartość netto ……………………………………………………………………………………………………………………….

Podatek VAT  zgodnie z obowiązującymi przepisami….. …………………………………………………………

Wartość zamówienia  z podatkiem VAT  …………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………

- termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..

- okres gwarancji i rękojmi ………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DNIA …………………………………………..                                ……………………………………………………………………………………

                                                                                              Podpis osoby wykonawcy  lub osoby upoważnionej  

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA  nr

Zawarta w dniu ………………r. w Rzeszowie pomiędzy:

Gminą Miasto Rzeszów-Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego, 35-225 Rzeszów  ul. Sucharskiego 4, zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1 Bogdana Rączy  -  Dyrektora Szkoły

który oświadcza, ze podmiot ,który reprezentuje posiada numer  Regon 690268018

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

1 ……………………………………………………

 zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

      

w nawiązaniu do art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  zostaje zawarta umowa   o następującej treści:

 • § 1.

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na :  

…………………………………………………………………………………….

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z , przedmiarem, sztuką budowlaną, oraz obowiązującymi normami, przepisami i ofertą.
 2. Przed przystąpieniem do wykonania zakresu umownego Wykonawca jest zobowiązany dokonać rzeczywistych pomiarów bo wynagrodzenie Wykonawcy jest w formie ryczałtu .

 

 

 • § 2.

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy:

 -     rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy                         

 • Zakończenie: ……………………..r
 • §3.

 

 1. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie ………………..
 2. Osoba wymieniona w ustępie 1 posiada wymagane uprawnienia i kwalifikacje
 3. Kierownik budowy wykonuje swoje czynności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – prawo Budowlane (Dz.U.z 2006 Nr 156, poz 1118 ze zm.)

 

 • § 4.
 1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy front robót w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy .
 • § 5.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do:
  • zapewnienia odpowiedniej organizacji prac nie zakłócającej funkcjonowania internatu oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami bhp               i p.poż.,
  • prowadzenia robót nie powodujących utrudnienie w działalności internatu
    w terminie i czasie uzgodnionym z Zamawiającym,
  • usuwania na bieżąco i wywozu materiałów z rozbiórki z zapewnieniem maksymalnej czystości i porządku w budynku i wokół niego,
  • bezzwłocznego usuwania ewentualnych szkód  powstałych w  trakcie  wykonywania robót,
  • wydzielenia stref niebezpiecznych znajdujących się w strefie prowadzonych robót, zgodnie z przepisami bhp.

 

 § 6.

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
 2. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych określonym w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych
 3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.
 • § 7.
 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
  Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy i odbioru robót.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą:

…………………………..  netto (słownie:  ……………………………………………….)

 Wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT wynosi  ………………………

(słownie : ……………………………………………………………… ).

 1. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym m.in.:

    - koszty związane z prowadzeniem robót wokół czynnego zakładu,

 - koszty wywozu  materiałów odpadowych na wysypisko, bez względu na odległość,

 - koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy wymienionych w § 5 niniejszej umowy,

 - pozostałe koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy .

 • § 8.

           

 1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary umowne.

    Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

 • Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
  • za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego zakończenia,
  • za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,2 % wyna­grodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
  • za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wyko­nawcy - w wyso­kości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
 • Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego ale innych niż podano w § 12  niniejszej umowy.
 1. Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 2. W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejszą umową, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy - zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej ww. zwłoką.
 3. W razie, gdy zwłoka Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 10 dni, Zamawiający (zachowując prawo żądania zapłaty kar umownych) może zlecić usunięcie wad innej firmie na koszt Wykonawcy.
 4. Wynagrodzenie umowne stanowi: wartość ryczałtowa przedmiotu umowy, o której mowa
  w § 7 ust. 2.
 • § 9.
 1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi fakturą wystawioną po zakończeniu całości robót i ich odbiorze.
 2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru końcowego wykonanych robót.
 3. Faktury za wykonane roboty wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu.
 4. Termin zapłaty faktury wynosi do 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury  wraz z dokumentami   rozliczeniowymi.
 5. Faktury będą płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
 6. Zamawiający nie udziela zaliczek.

 § 10.

 1. 1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. Zakończenie wszystkich prac Kierownik robót Wykonawcy stwierdza pisemnie. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia go na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.
 2. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia odbioru, czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego).
 3. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 • jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 • jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
  • może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu od­bioru zgodnie z przeznaczeniem,
  • może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • może skorzystać z uprawnień określonych w § 8 ust. 3 i 4 niniejszej umowy,
 1. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
 1. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

 

 • § 11.

Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi jakości na okres…………… lat licząc od daty odbioru końcowego.

 • § 12.
 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
 2. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni.
 3. została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku,
 4. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania
 5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:
 7. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
 8. wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

 

 • § 13
 1. Strony mogą dokonywać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:
 2. a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót zgodnie z technologią, normami, innymi przepisami jeżeli konieczność wykonania tych prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 3. b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
 4. c) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w których decyzje te powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 5. d) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
 6. e) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub wstrzymuje wykonanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
 7. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy dot. wykonania części robót przez Podwykonawców, dalszych Podwykonawców w sytuacji, gdy wykonawca zobowiązał się do osobistego wykonania robót lub części robót.
 • § 14*

Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście całość robót.*

 • § 15*

PODWYKONAWCY

 1. Wykonawca przy pomocy Podwykonawców wykona następujący zakres robót:

……………………………………………………………………………………………

 1. Pozostałe roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście. 3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
 2. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym,

2) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony,

3) termin realizacji musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę oraz uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

6) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

 1. Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane .
 1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

 1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których

mowa w ust. 4.

 1. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
 4. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
 5. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
 6. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
 7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
 8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
 9. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac.

16.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej  w postaci aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą stron pod rygorem nieważności.

 

 

 • § 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,                 a w szczególności przepisy tytułu XVI i  odpowiednie przepisy tytułu XV, a także przepisy Ustawy „ Prawo zamówień publicznych” i Ustawy "Prawo budowlane" z przepisami wykonawczymi do Ustaw.

 

 

 • §18.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

 • § 19.

Umowę sporządzono w 2-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

     Wykonawca:                                                                                               Zamawiający:

 

 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

  

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów, reprezentowanym przez Dyrektora
 • kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres administratora
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                            w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publiczne pn:

Remont - wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody z robotami towarzyszącymi oraz modernizacja węzła cw. i zw.          

 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych; 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano,
  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania
  danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 euro.;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
  zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 Do podpisywanej umowy:

Oświadczam, że1 :

 1) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

 ________________________________________                                                                                       Data, podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej

2) Oświadczam, że: zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO, zamieszczoną w ogłoszeniu

                                                        

                                                                    ________________________________________

                                                          Data, podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawcy.

 ziemia

 

 Wybór kooperanta

 

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu