zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb  e dziennik YouTube  instagram nowa ikona 1057 2227

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Nabór 2021/2022

                                                                                                                                                Załącznik nr 2 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

      Rzeszów, dnia 02.12.2019r.

……………………………………………………..

        pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE 

     

                                        

                                                                                             nazwa i adres wykonawcy         

 1. Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4

                                                          nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na

 1. Przedmiot zamówienia: Pakiet umundurowania:
 2. Bluza i spodnie munduru polowego w typie wzoru 2010 (w kamuflażu pantera) kpl. -26
 3. Koszulka T-SHIRT w czarnym kolorze szt. 52 szt.
 4. Beret szt. 26 szt.
 5. Zestaw oznak regulaminowych do umundurowania kpl. 26 kpl.
 6. Bluza ocieplana typu polar (do kurtki ubrania ochronnego typu Goretex) szt. 26
 7. Plecak turystyczny o pojemności minimum 25 litów (w kolorze czarnym lub kamuflażu pantera ) 26 szt.
 8. Rękawice zimowe ( czarne) 26 szt.
 9. czapka zimowa (czarna) 26 szt.

  Wykonawca zobowiązany jest zebrać miary od uczniów.

 1. Wymagania dotyczące:

- terminu wykonania zamówienia:  do 20.12.2019r.

- opis kryteriów oceny ofert: cena 100%

- terminu płatności: 10 dni od wystawienia faktury VAT

- otwarcie nastąpi: 09.12.2019. o godz.9:15

- osoba do kontaktów z wykonawcami:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- innych warunków realizacji zamówienia: zamawiający informuje, że złożenie zamówienia uzależnione będzie od pozyskania środków finansowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn lub z braku pozyskania środków.

Zamawiający dopuszcza zakup większej ilości asortymentu w przypadku realizacji zadania za niższą cenę niż określoną w umowie z MON.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie                    ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do 09.12.2019r. do godz.  9:00.

Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ; Pakiet umundurowania nie otwierać przed dniem 09.12.2019r.             przed godz. 9:15

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                      ………………………………………………………………..

                                                                                                                        Podpis i pieczęć Dyrektora

                                                                                                                                  

                                                                                                                                       

Załącznik nr 3 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                     Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy, siedziba ...................................................................................................................................................................................

Tel,e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

za:

Wartość netto ……………………………………………………..

Podatek VAT …………………………………………………………

Wartość zamówienia  brutto…………………………………………………………..

 

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………

- termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..

- okres gwarancji …………………………………………………………………………………............................

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DNIA …………………………………………..                               

                                                                                  ………………………………………………… 

                                                                             Podpis osoby wykonawcy  lub osoby upoważnionej     

Załącznik nr 1 do oferty

                                                             SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Opis umundurowania uczniów:

 1. Bluza i spodnie munduru polowego w typie wzoru 2010 (kamuflaż „Pantera”) – bluza posiada stójkę pod szyją oraz pozbawiona jest ściągacza z tyłu – 26 kompletów;
 2. Koszulka T-SHIRT bawełniana z krótkim rękaw, kolor czarny z logo ZSKU umieszczonym na przedniej lewej górnej części koszulki. Oznakowanie technika haftu komputerowego – 52 sztuk;
 3. Beret dziany w kolorze granatowym typu Navy (wartość barwy 00 00 80 / 0 0 128) wg modelu przestrzeni barw RGB. Na berecie z przodu, symetrycznie w osi pionowej, podstawa orła bezpośrednio nad czarną lamówką umieszczony jest orzeł. – 26 sztuk.
 4. Zestaw oznak regulaminowych do umundurowania. Zestaw zawiera:
 5. Oznaka stopnia kadeta – drugi rok nauki – 26 sztuk;
 6. Oznaka stopnia kadeta – trzeci rok nauki - 26 – sztuk;
 7. Oznaka identyfikacyjna szkołę nadrukiem – 26 sztuk;
 8. Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem ucznia – 26 sztuk;
 9. Oznaka przynależności państwowe – 52 sztuk;
 10. Oznaka rozpoznawcza szkoły – 26 sztuk;
 11. Bluza ocieplana typu polar (do kurtki ubrania ochronnego typu Goretex) – 26 sztuk
 12. Plecak turystyczny o pojemności minimum 25 litów (w kolorze czarnym lub kamuflażu pantera ) 26 szt.
 13. Rękawice zimowe ( czarne) 26 szt.
 14. Czapka zimowa (czarna) 26 szt.

Informacje dodatkowe Wykaz oznak regulaminowych z podaniem wymiarów i grafiki zostanie przekazany przy podpisaniu umowy. Wszystkie bluzy powinny być wyposażone w rzepy do mocowania oznak szkolnych.

Załącznik nr 2 do oferty

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora danych.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. a) na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro,
 2. b) na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z udzielanym zamówieniem publicznym poniżej 30000 euro tj.: w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy, której przedmiotem jest:

Pakiet umunduowania.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO;
 2. żądania usunięcia danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO);
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO,
 5. Inne informacje:

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 euro.

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane.

 

 

 

Do podpisywanej umowy:

Oświadczam, że1 :

 1) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

 ________________________________________                                                                                      

Data, podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej

2) Oświadczam, że: zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO, zamieszczoną w ogłoszeniu

                                                        

                                                                    ________________________________________

                                                              Data, podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa

 Załącznik nr 3 do oferty

UMOWA

 zawarta w dniu  ……………..r. w Rzeszowie, pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów NIP 813-00-08-613, reprezentowaną przez: mgr Bogdana Rączy– Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie zwanym dalej „Zamawiającym”

a                           

 reprezentowanym przez:

zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanych „Stronami”, a oddzielnie również „Stroną”. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro, zawarto umowę następującej treści:

 • §1

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem umowy obejmuje na zakup Pakietu umundurowania dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie – X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE. Szczegółowy zakres zamówienia określa zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, stanowiące integralną część umowy.                                                                                                                                                     3. W imieniu Zamawiającego jednostką organizacyjną realizującą umowę jest Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów.
 • § 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

 1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 20.12.2019r..
 2. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 uważa się za dotrzymany jeżeli zostanie on odebrane zgodnie z §4, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru umowy podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. Termin obejmuje również okres na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze nieprawidłowości. 3. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • § 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z wykazem zamieszczony w zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiający jest obowiązany odebrać przedmiot umowy o ile jest zgodny z umową i spełnia wymogi obowiązujących przepisów prawa.
 • § 4

ODBIÓR DOKUMENTACJI

 1. Miejscem przekazania przedmiotu umowy będzie siedziba Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4.
 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 1, w celu sprawdzenia zgodności z umową.
 3. W przypadku braku zastrzeżeń. Zamawiający potwierdzi odbiór przedmiotu umowy na protokole odbioru, co upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury.
 4. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi, które ujawnią się po odbiorze.
 • § 5

WYNAGRODZENIE

 1. Strony ustalają, że wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy będzie wynosić:  ………………zł netto    (słownie:                                         ),

co stanowi ……………. zł Brutto: , (                                                                       ).

 1. Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto za całość przedmiotu umowy, określone w ust. 1.
 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, płatne będzie po odbiorze przedmiotu umowy.
 3. Warunkiem wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 2.
 4. Faktura wystawiona będzie w terminie określonym w przepisach prawa.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia faktury Zamawiającemu do dnia 20.12.2019r.
 6. Termin płatności faktury wynosi do 10 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 7. Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy. Faktura będzie wystawiona na Zamawiającego: Nabywca – Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury/rachunku* – Płatnik – Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksowania do umowy.
 8. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia, ustalona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu zawarcia umowy.
 9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wysokości ceny netto.
 10. Przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).
 11. Zapłata dokonana na wskazany w fakturze rachunek bankowy skutkuje wykonaniem zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.
 12. Za dzień zapłaty ceny przez Zamawiającego uważa się dzień obciążenia jego rachunku bankowego.
 13. Rozliczenia związane z realizacją Umowy będą dokonywane w PLN.
 • § 6

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

2) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia,

 1. W przypadku powstania szkody Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach umownych.
 2. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty księgowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.
 3. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy.
 4. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia.
 • § 7

RĘKOJMIA

Okres rękojmi za wady wynosi …… miesiące od dnia odbioru całości przedmiotu umowy.

 • § 8

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY ADRES DO KORESOPNDENCJI

 1. Wykonawca wskazuje następujące osoby skierowane do realizacji umowy:

1) Do koordynowania i nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się:…………………………..  i upoważnia się do podpisania protokołu przekazania dokumentacji oraz odbioru przedmiotu umowy.

 1. Upoważnia się Panią/Pana ………………. do dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
 2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osób określonych w ust1. pkt 1. oraz ust.2. O dokonaniu zmiany strony powiadamiają się na piśmie. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
 3. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w umowie oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą e-mailowa na adresy podane w ust. 1 i 2.
 4. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczenia oświadczeń woli stron:

1) Zamawiający – Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. mjr  H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów) Wykonawcy – ………………………………………………………………..

 1. Każda zmiana adresu, określonego w ust.5 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.
 2. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.
 • § 9

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

 1. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy – cena ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wysokości ceny netto.
 2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności na podstawie aneksów do umowy sporządzonych w formie pisemnej.
 • § 10

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

 • § 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego.
 2. Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy i zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
 3. Umowa niniejsza sporządzona jest w 3 egz. w tym 2 egz. dla Zamawiającego , 1 egz. dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA: 

Do pobrania:
Pobierz plik (SCAN_20191209_120807823.pdf)Zawiadomienie o wyborze najk. oferty w dniu 09-12-2019r Pakiet umundurowania[Zawiadomienie o wyborze najk. oferty w dniu 09-12-2019r Pakiet umundurowania]225 kB

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu