zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb  e dziennik YouTube  instagram nowa ikona 1057 2227

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Nabór 2021/2022

Załącznik nr 2 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                Rzeszów, dnia  04.12.2019r.

……………………………………………………..

        pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                    

                                                                                             nazwa i adres wykonawcy         

 1. Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4

                                                         nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia Ochrona fizyczna obiektów i mienia na 2020r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- objęcie bezpośredniej ochrony obiektów i mienia, obsługa systemu telewizji dozorowej,  monitorowanie  sygnału alarmu zapewnienie całodobowej gotowości i interwencji załóg patrolowo-interwencyjnych, które podejmują czynne działanie ochronne natychmiast po uzyskaniu monitorowanego sygnału o alarmie z budynku  Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego.

 1. Wymagania dotyczące: - służba realizowana będzie w systemie :                                                                                        od poniedziałku do piątku  od godziny 8:30-21:30                                                                 soboty i niedziele od  7:30–17:30-  podana ilość i czas służb może ulec zmianie.

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień zostanie przekazany przez kierownika gospodarczego pracownikom ochrony.                                                                                            

- terminu wykonania zamówienia: od 02.01.2020r. do 23.12.2020r,

- terminu płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT,

- kryteria oceny ofert: cena 100%

- innych warunków realizacji zamówienia:

Zatrudnienie  pracownika ochrony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasy pracy-  Zał. Nr 1 do oferty.

 Wykonawca dołączy do treści oferty kopię koncesji udzielonej na ochronę osób i mienia.

Wykonawca załączy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej
i kontraktowej

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie                    ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do 12.12.2019r. do godz.  09:00.Otwarcie 9;45 gabinet dyrektora pokój nr 17.

Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ; Ochrona fizyczna obiektów i mienia na 2020r.

                                                                              

 

                                                                                        ………………………………………………………………..

                                                                                                     Podpis i pieczęć  Dyrektora

                                                                                                                                       

 Załącznik nr 3 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                                 Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy .....................................................................................................................................................tel., e-mail ...................................................................................................................................

 NIP………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………          

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

za:

Szacunkowa wartość zamówienia : 3 000 godz. x………….(cena za 1godz. netto),                                        cena za 1 godz. brutto……………

Wartość netto ……………………………………………………..

Podatek VAT % zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota………………………………………………

Wartość zamówienia  brutto…………………………………………………………..

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………

- termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Dnia …………………………………….                                                ………………………………………………

                                                                                                      Podpis wykonawcy lub osoby upoważnione

                                                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

 tabela

 

 

 

 Załącznik nr 2

Projekt umowy

UMOWA

zawarta w dniu ………….. r. w Rzeszowie, pomiędzy:

 

 Gminą Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów NIP 813-00-08-613

Odbiorca faktury płatnik-Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,

 1. mjr H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów.

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szkoły- mgr Bogdana Rączy

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… koncesja nr ……………………………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………….

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

 

 • §1
 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zlecenie  polegające na przejęciu z dniem 02.01.2020 r. objęcie bezpośredniej ochrony obiektów i mienia, obsługa systemu telewizji dozorowej,  monitorowanie  sygnału alarmu zapewnienie całodobowej gotowości i interwencji załóg patrolowo-interwencyjnych, które podejmują czynne działanie ochronne natychmiast po uzyskaniu monitorowanego sygnału o alarmie z budynku  Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego.
 1. Służba ochrony realizowana będzie w systemie:
  - od poniedziałku do piątku – od godz.8.30 do 21.30

       - w soboty i niedziele 7.30 do 17.30

Zamawiający co miesiąc przedstawi szczegółowy harmonogram  prac pracowników ochrony

 1. Szacowana łączna ilość godzin ochrony, za cały okres trwania niniejszej umowy,                      wynosi 3 000 godz.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników ochrony zostanie przekazana przez kierownika gospodarczego.
 • §2
 1. Pracownicy ochrony ochraniający obiekt podlegają bezpośrednio Wykonawcy.
 2. Bezpośredni nadzór nad pracownikami ochrony i koordynacje działań ochronnych prowadził będzie ze strony ……………………..
 3. Na mocy niniejszej umowy w zakresie wykonywania działań podstawowych (§1) przełożonym służbowym pracowników ochrony ze strony Zamawiającego staje się: Kierownik Gospodarczy – Mariusz Byjoś
 4. W zakresie zlecenia objętego umową w/w osoba ma prawo wydawać polecenia pracownikom Wykonawcy bez ograniczeń, pod warunkiem odnotowania ich w „Książce służby dozorowania”.
 5. Polecenia te będą wykonane tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie umowy, nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionych obiektów.
 6. Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa ochranianego obiektu, zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej rozwiązaniu.

 

 • § 3

W celu prawidłowego wykonania zlecenia Wykonawca ma prawo do:

 1. Ustalania uprawnień osób do przebywania w obiekcie chronionym.
 2. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
 3. Wzywania osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu lub stwierdzenia zakłócenia porządku.
 4. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.
 5. Penetracji wszystkich dostępnych, otwartych miejsc w obiekcie.
 6. Sprawdzania prawidłowości zamknięć obiektów, które powinny być zamknięte.
 7. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie zakładu poprzez egzekwowanie obowiązujących przepisów.

 

 • § 4
 1. Zamawiający umożliwi wykonanie usługi ochrony poprzez:
 2. udostępnienie pomieszczenia na terenie chronionego obiektu dla służb dozoru oraz wyposażenie w środki sanitarno-higieniczne i środki łączności,
 3. zapewnienie warunków pracy w miejscu wykonywania usługi pod kątem zgodności
  z przepisami ppoż. i bhp,
 4. zabezpieczenie zgodnie z posiadanymi możliwościami terenu obiektu tj. ogrodzenie, oświetlenie, itp.
 5. Wykonawca będzie prowadził „Książkę służby dozorowania” w której służba ochrony odnotowywać będzie wszelkie fakty związane z wykonywaniem zlecenia, a w szczególności:
 6. czas pracy pracowników,
 7. dane personalne,
 8. informacje o interwencjach,
 9. polecenia wydawane przez Zamawiającego.
 10. Pracownicy służby ochrony będą ubrani w jednakowe, jednoznacznie rozpoznawalne mundury oraz będą posiadali identyfikatory ze zdjęciem, danymi personalnymi i pełnioną funkcją.

 

 • § 5

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zlecone czynności przy użyciu osób i środków przewidzianych przepisami o ochronie mienia oraz z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych tymi przepisami.

 • § 6

Przejęcie ochrony poprzedzi sporządzenie „Protokołu przejęcia ochrony obiektu” stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 

 

 

 

 

 • § 7

W zakresie nie uregulowanym niniejsza umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 27 sierpnia 1997r. „o ochronie osób i mienia” / tekst jednolity Dz. U. Nr 145 z 2005 r. , poz. 1221 / oraz Kodeksu Cywilnego.

 

 • § 8
 1. Wykonawca postępował będzie z należytą starannością w zakresie wykonywania przedmiotu umowy.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającemu o przypadkach wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo chronionego mienia.
 3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od szkód w rzeczach znajdujących się w jego pieczy, pod dozorem lub kontrolą Zleceniobiorcy oraz na wypadek wadliwego wykonywania usług świadczonych przez Zleceniobiorcę
 4. Wykonawca załączy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej
  i kontraktowej (polisa stanowi Załącznik nr 2 do umowy). W związku z tym wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody w mieniu Zamawiającego mające związek z niewykonaniem przez Wykonawcę jego obowiązków w ramach realizowanej usługi do wysokości kwoty zawartej w polisie przejmuje ubezpieczyciel.

 

 • § 9

Ustala się następujące warunki płatności Zamawiającego dla Wykonawcy za wykonanie usługi:

 1. Za wykonanie usługi ochrony obiektów określonej w § 1 ustala się wynagrodzenie w wysokości ….. zł (słownie………………….) plus podatek VAT za 1 godz. pracy pracownika ochrony. Wynagrodzenie miesięczne stanowiło będzie iloczyn wyżej podanej stawki oraz rzeczywistej liczby godzin ochrony wykonanej przez wszystkich pracowników ochrony w danym miesiącu.
 2. Przewidywana łączna wysokość wynagrodzenia za wykonanie całości Przedmiotu umowy wynosi NETTO……………………. zł (słownie: …………………………..)

plus podatek VAT,

Wartość brutto   ……………………..(słownie………………………)

jednakże ostateczna wartość będzie zależeć od przyjętej ww. stawki godzinowej wynagrodzenia i liczby faktycznie zrealizowanych godzin pracy pracowników ochrony.

 1. W oparciu o ustalone w umowie warunki wykonywania usługi ochrony Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę VAT w terminie do 3-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni o treści:

Nabywca:

Gmina Miasto Rzeszów

 1. Rynek 1

35-064 Rzeszów

 NIP 8130008613

Odbiorca faktury-płatnik:

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

 1. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów

 1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT.
 2. Na podstawie w/w faktury Zamawiający przekazuje na konto Wykonawcy w Banku należną kwotę pieniężną w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku nie dotrzymania terminu wypłaty należności Zleceniodawca sam nalicza ustawowe odsetki.
 • § 10
 1. Umowa zostaje zawarta od 02.01.2020r. na czas określony do 23.12.2020r. z możliwością wypowiedzenia jej przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku udowodnionego rażącego niewykonywania przez Wykonawcę postanowień zawartej umowy i nie reagowania na pisemne upomnienia ze strony .
 3. W przypadku niepłacenia należności na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego przez okres dwóch miesięcy Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
 • § 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

 • § 12
 1. Spory wynikłe w trakcie realizowania niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać
  w drodze negocjacji respektując wzajemne interesy i w duchu zawartej umowy.
 2. W przypadku braku możliwości porozumienia stron właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego właściwy miejscowo.

 

 • § 13

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                              Wykonawca:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora danych.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. a) na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro,
 2. b) na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z udzielanym zamówieniem publicznym poniżej 30000 euro tj.: w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy, której przedmiotem jest:

Ochrona osób i mienia na 2020r.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO;
 2. żądania usunięcia danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO);
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO,
 5. Inne informacje:

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 euro.

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane.

Do podpisywanej umowy:

Oświadczam, że1 :

 1) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

 ________________________________________   

  Data, podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej

2) Oświadczam, że: zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO, zamieszczoną w ogłoszeniu

                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                ________________________________________

                                        Data, podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:
Pobierz plik (SCAN_20191213_093329658.pdf)Zawiad. o wyb. najk.. oferty w d. 12.12.2019r dotycz. Ochrony fizy. ob. i mienia[Zawiad. o wyb. najk.. oferty w d. 12.12.2019r dotycz. Ochrony fizy. ob. i mienia]269 kB

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu