zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb  e dziennik YouTube  instagram nowa ikona 1057 2227

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
  • Sukces ZSKU

Nabór 2021/2022  MARATON 12,13,14.04.2021 r.

Rzeszów, dnia 06.05.2016r.

……………………………………………………..

       pieczątka zamawiającego

                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                            

    

                                           

1. Zamawiający   Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów, 

ul. Sucharskiego 4 tel. 17 8520943

                                                         nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na:

2. Przedmiot zamówienia : Dostawa tapczanów 13 szt. do pokoi sypialnych internatu ZSKU

3. Wymagania dotyczące:

- kosztów eksploatacji wykonanie tapczanów z materiałów dostępnych pozwalających na łatwą wymianę w razie zniszczenia poszczególnych części.

- terminu wykonania zamówienia 20.05.2016r.

- parametrów technicznych: Tapczan dł. 200cm szer. 80cm wys. 40cm. Tapczan wykonany z płyty laminowanej w klasie higieny E1, wartość parametrów fizykomechanicznych zgodna z normą EN 14322. Krawędzie oklejone PCV.   Dwa zatyłki równe z pasami bocznymi, leżysko na ramie drewnianej wkład sprężynowy typu bonnel drut 2,2mm, filc, pianka T35, tkanina obiciowa przymocowana na stałe do ramy drewnianej. Leżysko podnoszone na podnośnikach metalowych. Tapczany wyposażony w pojemnik na pościel. Kolor płyty laminowanej i tkaniny do uzgodnienia z zamawiającym.

 

 

-funkcjonalności: z uwagi, że tapczany, szafy będą w używaniu młodzieży zamieszkującej w internacie powinny być wykonane solidnie i łatwe w obsłudze.

- terminu płatności 14 dni przelew,

- warunków gwarancji min. 36 m.

- kryteria oceny ofert: cena 90%, gwarancja 10%

- termin otwarcia ofert: 12.05.2016 godz. 9:15 – gabinet dyrektora ZSKU nr 17

- innych warunków realizacji: kolor do uzgodnienia z zamawiającym, wniesienie tapczanów na piętro w miejsce docelowego przeznaczenia.

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4 pok. Nr 18, dnia 12.05.2016r do godz. 9:00 dostarczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią

                                                                                  ………………………………………………………………..

                                                                                                                       Podpis i pieczęć Dyrektora

                                                                                                                    

                                                                                                                        

                                                                                                                  

         Rzeszów, dnia ………………..

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy ..........................................................................................................................................

 

Adres/ siedziba wykonawcy………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Regon ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego……………………………………………………………………………………………………………………..

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

za:

Cenę netto ……………………………………………………………

Podatek VAT …………………………………………………………

Cenę brutto…………………………………………………………..

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

- koszty eksploatacji…………………………………………………………………………………………………………

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………

- parametry techniczne …………………………………………………………………………………………………….

- funkcjonalność ……………………………………………………………………………………………………………….

- termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..

- warunki gwarancji …………………………………………………………………………………………………………

- inne warunki realizacji zamówienia ………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

               

DNIA …………………………………………..                        …………………………………………………………………………

                                                                     Podpis osoby upoważnionej

 

PROJEKT UMOWY

UMOWA nr …………….................................

zawarta w dniu ………………….. r. w Rzeszowie pomiędzy …………………………………… zarejestrowaną

………………………….zgodnie z odpisem z KRS w ……………………… pod numerem ……………….,

lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez

………………… w …………………….., pod numerem ewidencyjnym ……………………*, NIP

…………………………., REGON ………………….. – zwanym dalej Wykonawcą – reprezentowanym

przez:

1. ………………………………………..

a:

§ 1

1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania: Dostawa tapczanów….. szt. , do pokoi sypialnych internatu ZSKU  

o parametrach technicznych określonych w zapytani ofertowym .

2. Zakup, dostawa wraz z wniesieniem i montażem przedmiotu umowy.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem na swój koszt.

4. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania norm technicznych obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz Unii Europejskiej.

§ 2

Miejscem właściwym do wykonania zamówienia są pomieszczenia zlokalizowane w budynkach internatu  

§ 3

1. Dostawa wraz z wniesieniem i montażem (obejmującym rozpakowanie, zamontowanie, ustawienie

i przekazanie do użytkowania odbiorcom przedmiotu umowy) zostanie wykonana przez Wykonawcę

u Zamawiającego.

2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia wynagrodzenie netto:

w kwocie ................................ zł (słownie: ........................................................................................... zł

brutto:

w kwocie ................................ zł (słownie: ........................................................................................... zł podaną w ofercie Wykonawcy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do ……………….r.

§ 5

1. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.

2. W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6

Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy, płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy określony w fakturze VAT, w terminie 14 dni kalendarzowych po dostawie.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy ….. miesięcy.

3. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy

potwierdzonego podpisaniem bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Wykonawca gwarantuje, że każdorazowo przedłuży okres gwarancji przedmiotu umowy o czas jego wyłączenia z eksploatacji, wskutek przeprowadzania naprawy przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia nie dłuższego

niż 2 dni od momentu pisemnego (faksem, poczta e-mail) zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu mebla.

6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw uszkodzonego przedmiotu zamówienia na gwarancji w ciągu 10 dni roboczych od pisemnego przesłania przez Zamawiającego.

§ 8

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1) W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w

wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy za

każdy dzień opóźnienia. Kara naliczona łącznie nie może przekroczyć 10% wartości umowy.

2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Zamawiający naliczy karę umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w

§4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu wyznaczonego

na usunięcie wad.

3) W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

3.Zamawiający jak i Wykonawca mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania

przewyższającego kary umowne.

4. Niedopuszczalna jest cesja wierzytelności wynikająca z tytułu zawarcia niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy;

2) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego –Wykonawca uporczywie nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;

3) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

4) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. W takim przypadku: 1) zapłata za wykonanie dostawy zostanie wstrzymana do czasu wykonania dostawy przez

innego Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym dostawy

wykonanej przez innego Wykonawcę;

2) ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru wykonanej dostawy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust.1.

4. W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie.

§ 10

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron poprzez sporządzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w związku ze:

1) zmianą organizacyjno prawną lub w zakresie danych teleadresowych Stron,

2) aktualizacją rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów, pojawienie się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty na podstawie, której był dokonany wybór Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć sytuacji, gdy model towaru określony w ofercie, a następnie w umowie przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny model towaru, który musi spełniać warunki określone w zapytaniu ofertowym za cenę określoną w ofercie i umowie.

3) zmianą właściwych przepisów prawa, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

4) wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia

i niemożliwych do zapobieżenia.

3. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą na piśmie wystąpić w okresie obowiązywania umowy o dokonanie zmian wraz z opisem projektowanych zmian wraz z uzasadnieniem.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 12

1. Spory zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z realizacją niniejszej Umowy.

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                                           Wykonawca:

Do pobrania:
Pobierz plik (zapytanie strona internetowa tapczny maj 2016(1).docx)Zapytanie tapczany[Zapytanie ofertowe]17 kB

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu