zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb  e dziennik YouTube  instagram nowa ikona 1057 2227

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
  • Sukces ZSKU

Nabór 2021/2022  MARATON 12,13,14.04.2021 r.

                                                                                                                                                       Załącznik nr 2 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                     Rzeszów, dnia 06.06.2016r.

……………………………………………………..

       pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                    

                                                                                            

1. Zamawiający   Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4

                                                         nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa kotła warzelnego z okapem szt.1 oraz okapu centralnego z wyciągiem szt. 1 do kuchni w stołówce ZSKU.

3. Wymagania dotyczące:

Kocioł warzelny gazowy   150l. szt. 1

Wykonany z blachy nierdzewnej,

Obudowa w kształcie kwadratu,

Odległość zaworu spustowego od podłogi 470mm.,

Ogrzewany pośrednio przez płaszcz wodny

Elektryczny zapalacz piezoeletryczny,

Zawór spustowy 2cale ,

Manualna kontrola poziomu wody grzewczej,

Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem kotła,

Ochrona elektrochemiczna płaszcza wodnego,

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu,

Odpływ wody z blatu

Okap skrzyniowy z blachy nierdzewnej 1400x1400x525 szt. 1

Z filtrami,

Okap centralny z blachy nierdzewnej skrzyniowy 2400x1800x424 szt. 1

z wentylatorem dachowym (wyciągiem) dobranym do kubatury okapu,

Filtry tłuszczowy, labiryntowy,

Rura króciec średnicy 400mm.

Oświetlenie okapu centralnego

- terminu wykonania zamówienia: do 30.06.2016r

- opis kryteriów oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert są                                                                                                                          cena (C) – waga kryterium 90%                                                                                                                           okres gwarancji (G) – waga kryterium 10% ( w zakresie min. 24m. do max. 120 m).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów                           tj. max 100. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą                                 Pi= Cmin/Ci x100pkt. X 0,90 + Gi / Gma x 100 x 0,10                                                                               gdzie; Pi – ilość punktów przyznana badanej ofercie                                                                         ( liczona będzie do dwóch miejsc po przecinku)                                                                                     Cmin – cena ryczałtowa łączna brutto najniższa zaoferowana w złożonych ofertach                           Ci – cena ryczałtowa brutto badanej oferty                                                                                          G max – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w złożonych ofertach (w latach)- nie dłuższy niż 120m.                                                                                                                                            Gi – zaoferowany okres gwarancji i rękojmi w badanej

- terminu płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT

- warunków gwarancji min 24m.

- otwarcie nastąpi: w dniu 13.06.2016r. o godz. 9:15 w gabinecie dyrektora ZSKU.

- innych warunków realizacji zamówienia: Demontaż istniejącego okapu centralnego , Montaż okapu centralnego i okapu nad kotłem warzelnym (zawiesia, śruby, łańcuchy, rura spiro, redukcje, kolana. Podłączenia z materiałami instalacyjnymi do instalacji wody użytkowej-kocioł i elektrycznej-okapy, kocioł .

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie                   ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do 13.06.2016r. do godz. 9:00.Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ;Dostawa kotła warzelnego z okapem szt.1 oraz okapu centralnego z wyciągiem szt. 1 do kuchni w stołówce ZSKU.

                                                                              

………………………………………………………………..

                                                                                                                       Podpis i pieczęć Dyrektora

                                                                                                                                  

Załącznik nr 3 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                     Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................................................................................

wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

za:

Wartość netto ……………………………………………………..

Podatek VAT …………………………………………………………

Wartość zamówienia brutto…………………………………………………………..

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………

- termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DNIA …………………………………………..                               ………………………………………………… Podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej               

UMOWA nr

zawarta w dniu …………………………… r. w Rzeszowie pomiędzy

Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego z siedzibą 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 4

NIP 813-10-21-900

- reprezentowanym przez

mgr Bogdana Rączy – Dyrektora ZSKU

zwanym zamawiającym

a,

…………………………………………………………………………………………………………………zarejestrowanym

………………………….zgodnie z odpisem z KRS w ……………………… pod numerem ……………….,

lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez

…………………………………………………………………………………….. w …………………….., pod numerem ewidencyjnym ……………………*, NIP 813-27-16-716, REGON ………………….. – zwanym dalej Wykonawcą – reprezentowanym

przez:

1. ………………………………………..

Zwanym wykonawcą

§ 1

1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania: : Dostawa, montaż kotła warzelnego z okapem szt.1 oraz okapu centralnego z wyciągiem szt. 1 do kuchni w stołówce ZSKU o parametrach technicznych określonych w zapytaniu ofertowym .

2. Zakup, dostawa wraz z wniesieniem i montażem przedmiotu umowy.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem na swój koszt.

4. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania norm technicznych obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz Unii Europejskiej.

§ 2

Miejscem właściwym do wykonania zamówienia są pomieszczenie zlokalizowane w budynkach stołówki  

§ 3

1. Dostawa wraz z wniesieniem i montażem ( demontaż istniejącego okapu centralnego, rozpakowanie, zamontowanie, ustawienie, podłączenie do instalacji wody użytkowej kotła warzelnego i instalacji elektrycznej okapów centralnego i nad kotłem warzelnym, przekazanie do użytkowania odbiorcom przedmiotu umowy) zostanie wykonana przez Wykonawcę                                         u Zamawiającego.

2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne, atesty higieniczne, deklaracje

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia wynagrodzenie netto:

w kwocie ………………… (słownie: ……………………………………………………………………… )

brutto:

w kwocie ………………………… zł (słownie: ……………………………………………………..) zł

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do ………………………...

§ 5

1. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.

2. W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6

Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy, płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy określony w fakturze VAT, w terminie 14 dni kalendarzowych po dostawie.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy……………. miesięcy.

3. Gwarancja liczona jest od daty przekazania Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy

potwierdzonego podpisaniem bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Wykonawca gwarantuje, że każdorazowo przedłuży okres gwarancji przedmiotu umowy o czas jego wyłączenia z eksploatacji, wskutek przeprowadzania naprawy przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia nie dłuższego

niż 2 dni od momentu pisemnego (faksem, poczta e-mail) zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu urządzenia.

6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw uszkodzonego przedmiotu zamówienia na gwarancji w ciągu 5 dni roboczych od pisemnego przesłania przez Zamawiającego.

§ 8

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1) W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w

wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy za

każdy dzień opóźnienia. Kara naliczona łącznie nie może przekroczyć 10% wartości umowy.

2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Zamawiający naliczy karę umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w

§4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu wyznaczonego

na usunięcie wad.

3) W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

3.Zamawiający jak i Wykonawca mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania

przewyższającego kary umowne.

4. Niedopuszczalna jest cesja wierzytelności wynikająca z tytułu zawarcia niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy;

2) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego –Wykonawca uporczywie nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;

3) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., pomimo uwag i wniosków upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

4) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. W takim przypadku: 1) zapłata za wykonanie dostawy zostanie wstrzymana do czasu wykonania dostawy przez

innego Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym dostawy

wykonanej przez innego Wykonawcę;

2) ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru wykonanej dostawy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust.1.

4. W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie.

§ 10

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron poprzez sporządzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w związku ze:

1) zmianą organizacyjno prawną lub w zakresie danych teleadresowych Stron,

2) aktualizacją rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów, pojawienie się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty na podstawie, której był dokonany wybór Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć sytuacji, gdy model towaru określony w ofercie, a następnie w umowie przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny model towaru, który musi spełniać warunki określone w zapytaniu ofertowym za cenę określoną w ofercie i umowie.

3) zmianą właściwych przepisów prawa, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

4) wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia

i niemożliwych do zapobieżenia.

3. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą na piśmie wystąpić w okresie obowiązywania umowy o dokonanie zmian wraz z opisem projektowanych zmian wraz z uzasadnieniem.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 12

1. Spory zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z realizacją niniejszej Umowy.

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                                           Wykonawca:

Do pobrania:
Pobierz plik (strona szkoły okap,kocioł.docx)Zamówienie: kociał warzelny, okap, wyciąg[zapytanie ofertowe]21 kB

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu