zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb  e dziennik YouTube  instagram nowa ikona 1057 2227

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Nabór 2021/2022  MARATON 12,13,14.04.2021 r.

Załączniki na dole strony.

                                                                                                                               

Rzeszów, dnia 04.07.2016r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                        

1. Zamawiający   Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4

                                                          nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na

2. Przedmiot zamówienia: Remont dwóch sal lekcyjnych 8, 112 wraz z wymianą drzwi oraz wymiana drzwi w sali 101 i 113.

- szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar- załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

3. Wymagania dotyczące:

- terminu wykonania zamówienia: do 08.08.2016r

- opis kryteriów oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert są                                                                                                                          cena (C) – waga kryterium 90%                                                                                                                           okres gwarancji (G) – waga kryterium 10% ( w zakresie min. 5 lat do max. 10 lat).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów                           tj. max 100. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą                                 Pi= Cmin/Ci x100pkt. X 0,90 + Gi / Gma x 100 x 0,10                                                                               gdzie; Pi – ilość punktów przyznana badanej ofercie                                                                         ( liczona będzie do dwóch miejsc po przecinku)                                                                                     Cmin – cena ryczałtowa łączna brutto najniższa zaoferowana w złożonych ofertach                           Ci – cena ryczałtowa brutto badanej oferty                                                                                        G max – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w złożonych ofertach (w latach)- nie dłuższy niż 10 lat.

Gi – zaoferowany okres gwarancji i rękojmi w badanej ofercie.

- terminu płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT,-

- okres gwarancji i rękojmi: min 5 lat

- otwarcie nastąpi: w dniu 11.07.2016r. o godz. 08:00 w gabinecie dyrektora ZSKU.

- Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, podpisana czytelnie przez oferenta.

- innych warunków realizacji zamówienia Remont odbywał się będzie w budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego prace remontowe nie mogą spowodować zniszczeń na korytarzach. Jeżeli do takich dojdzie Wykonawca dokona napraw na własny koszt.

Wykonawca dostarczy atesty higieniczne deklaracje zgodności wbudowanych materiałów.

Zamawiający może wycofać się z zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wykonawca uzgodni z zamawiającym kolorystykę farb.

Wykonawca musi posiadać sprzęt i potencjał kadrowy niezbędny do wykonania niezbędnych prac.

Wykonawca dostarczy aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej.

Wykonawca zapewni kierownika robót z odpowiednimi kwalifikacjami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie szkoły www. zsku.rzeszow.pl.

Dodatkowych informacji udziela Mariusz Byjoś pomiędzy 7:00-15:00 tel. 17 7481207

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie                   ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do 11.07.2016r. do godz. 07:30.Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ; Remont dwóch sal lekcyjnych 8, 112 wraz z wymianą drzwi oraz wymiana drzwi w sali 101 i 113.Nie otwierać przed dniem 11.07.2016r. przed godz. 08:00.

                                                                              

 

 

………………………………………………………………..

                                                                                                                       Podpis i pieczęć Dyrektora

                                                                                                                                  

Załączniki:

1 treść oferty – załącznik nr 1

1 przedmiar robót – załącznik nr 2

2 Projekt umowy –załącznik nr 3

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................................................................................

wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

za:

Wartość netto ……………………………………………………..

Podatek VAT 23% …………………………………………………………

Wartość zamówienia z podatkiem VAT …………………………………………………………..

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………

- termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..

- okres gwarancji i rękojmi ………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DNIA …………………………………………..                               ……………………………………………………………………………………

                                                                                             Podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej  

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dwóch sal lekcyjnych nr 8,112, z wymianą drzwi oraz

wymiana drzwi w saliach 101, 113

ADRES INWESTYCJI : ul. mjr H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów

INWESTOR : Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

ADRES INWESTORA : ul. mjr H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów

BRANŻA : budowlana

: Grzegorz Podsiadło

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

CKU RZESZÓW - MALOWANIE - wersja II - PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

- ZSKU RZESZÓW - REMONT DWÓCH SAL LEKCYJNYCH nr 8, 112 WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI ORAZ

WYMIANA DRZWI W SALACH 101, 113

1 ROBOTY MALARSKIE

1

d.1

Kalkulacja

indywidualna

Wyniesienie wyposażenia mablowego sal lekcyjnych nr 8, 112,

wraz w powtórnym wniesieniem, montażem oraz zabezpieczeniem

folią malarską na okres prac remontowych.

Sale lekcyjne nr. 8, 112

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000

2

d.1

KNR 4-01

1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o

pow.podłogi ponad 5 m2 łącznie z zabezpieczeniem folią przed

zabrudzeniem punktów oświetleniowych, okien, drzwi, parapetów,

gniazdek i przełączników elektrycznych i innych pozostawionych

w pomieszczeniu urządzeń

m2

SALA LEKCYJNA nr 8

sufit

5.76*8.76 m2 50.458

ściany

(3.15-1.60)*2*(5.76+8.76) m2 45.012

A (suma częściowa) -----------

m2 95.470

SALA LEKCYJNA nr 112

sufit

5.76*8.75 m2 50.400

ściany

(3.15-1.60)*2*(5.76+8.75) m2 44.981

B (suma częściowa) -----------

m2 95.381

RAZEM 190.851

3

d.1

NNRNKB

202 1134-

01

(z.VII) Gruntowanie starych podłoży pod szpachlowanie szpachlą

gipsową - powierzchnie poziome

Obmiar wg poz. 2

m2

50.458+50.40 m2 100.858

RAZEM 100.858

4

d.1

NNRNKB

202 1134-

02

(z.VII) Gruntowanie starych podłoży pod szpachlowanie szpachlą

gipsową - powierzchnie pionowe

Obmiar wg poz. 2

m2

45.012+44.981 m2 89.993

RAZEM 89.993

5

d.1

NNRNKB

202 2015-

01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 1,5 mm na stropach

tynkowanych o powierzchni ponad 5 m2

WEspłczynnik do R, S - 0,50

m2

100.858 m2 100.858

RAZEM 100.858

6

d.1

NNRNKB

202 2013-

01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe gr. 1,5 mm na ścianach tynkowanych

w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5

m2

Współczynnik do R,S - 0,50

m2

89.993 m2 89.993

RAZEM 89.993

7

d.1

NNRNKB

202 1134-

02

Gruntowanie podłoży, powierzchnie sufitów i ścian, preparatem

hydrofobizującym - gruntowanie powierzchni po szpachlowaniu

gipsowym pod malowanie farbami emulsyjnymii

m2

100.858+89.993 m2 190.851

RAZEM 190.851

8

d.1

KNR 4-01

1204-01

z.sz.2.3.

Malowanie sufitów - farba emulsyjna m2

100.858 m2 100.858

RAZEM 100.858

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20116 dla inż. Zygmunt Woś

CKU RZESZÓW - MALOWANIE - wersja II - PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

9

d.1

KNR 4-01

1204-02

z.sz.2.3.

Malowanie ścian - farba emulsyjna m2

89.993 m2 89.993

RAZEM 89.993

10

d.1

KNR 4-01

1206-04

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych,

ściany z 1 - krotnym szpachlowaniem, 2 - krotne

lamperia olejna

m2

SALA LEKCYJNA nr 8

1.60*2*(5.76+8.76)-2.36*0.80+2*0.80*0.21-0.98*1.60+2*1.60*

0.12+6*0.80*0.11

m2 44.256

SALA LEKCYJNA nr 112

1.60*2*(5.76+8.75)-2.36*0.80+2*0.80*0.21-0.98*1.60+2*1.60*

0.12+6*0.80*0.11

m2 44.224

RAZEM 88.480

11

d.1

KNR 4-01

1212-18

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

SALA LEKCYJNA nr 8

10.8 m2 10.800

SALA LEKCYJNA nr 112

7.2 m2 7.200

RAZEM 18.000

12

d.1

KNR 4-01

1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych

o śr.do 50 mm - rury c.o.

m

SALA LEKCYJNA nr 8

12.30 m 12.300

SALA LEKCYJNA nr 112

12.30 m 12.300

RAZEM 24.600

2 ROBOTY PARKIECIARSKIE

13

d.2

KNR 4-01

0816-02

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych niezniszczonych m2

SALA LEKCYJNA nr 8

5.76*8.76+3*2.36*0.11+0.98*0.12 m2 51.354

SALA LEKCYJNA nr 112

5.76*8.75+3*2.36*0.11+0.98*0.12 m2 51.296

RAZEM 102.650

14

d.2

KNR 2-02

1111-08

Lakierowaniei parkietów m2

102.650 m2 102.650

RAZEM 102.650

3 SLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA

15

d.3

Kalkulacja

indywidualna

Wymiana skrzydeł drzwiowych drewnianych 90 x 200 cm na

ślusarke aluminiową drzwiową wraz z poszerzeniem otworu

drzwiowego. Ślusarka aluminiowa drzwiowa wewnetrzna - profil

zimny - przeszklenie do 1/2 wysokości skrzydła drzwiowego,

szkło bezpieczne, kolor szary ciemny.

szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20116 dla inż. Zygmunt Woś

                                

   Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA nr

Zawarta w dniu ………………r. w Rzeszowie pomiędzy:

Gminą Miasto Rzeszów-Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego, 35-225 Rzeszów                                 ul. Sucharskiego 4, zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1 Bogdana Rączy - Dyrektora Szkoły

który oświadcza, ze podmiot ,który reprezentuje posiada numer NIP 813-10-21-900 Regon 690268018

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

1 ……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

      

w nawiązaniu do art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje zawarta umowa   o następującej treści:

§ 1.

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na :

…………………………………………………………………………………….

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z , przedmiarem, sztuką budowlaną, oraz obowiązującymi normami, przepisami i ofertą.

4. Przed przystąpieniem do wykonania zakresu umownego Wykonawca jest zobowiązany dokonać rzeczywistych pomiarów bo wynagrodzenie Wykonawcy jest w formie ryczałtu .

 

 

§ 2.

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy:

-     rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy                        

-          Zakończenie: ……………………..r

§3.

 

 1. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie ………………..
 2. Osoba wymieniona w ustępie 1 posiada wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

    

 1. Kierownik budowy wykonuje swoje czynności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – prawo Budowlane (Dz.U.z 2006                      Nr 156, poz 1118 ze zm.)

 

§ 4.

 1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy front robót w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy .

§ 5.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do:
  1. zapewnienia odpowiedniej organizacji prac nie zakłócającej funkcjonowania szkoły
   w związku z faktem, że roboty będą wykonywane w czynnej szkole oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami bhp i p.poż.,
  2. prowadzenia robót nie powodujących utrudnienie w działalności Szkoły (np. hałas)    
   w terminie i czasie uzgodnionym z Zamawiającym,
  3. usuwania na bieżąco i wywozu materiałów z rozbiórki z zapewnieniem maksymalnej czystości i porządku w budynku i wokół niego,
  4. bezzwłocznego usuwania ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót,
  5. wydzielenia stref niebezpiecznych znajdujących się w strefie prowadzonych robót, zgodnie z przepisami bhp.

 

 

§ 6.

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
 2. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych określonym w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych
 3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

§ 7.                                                                  

 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
  Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy i odbioru robót.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą:

………………………….. netto (słownie: ……………………………………………….)

Wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT = 23% wynosi ………………………

(słownie : ……………………………………………………………… ).

3.   Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym m.in.:

   - koszty związane z prowadzeniem robót wokół czynnego zakładu,

- koszty wywozu materiałów odpadowych na wysypisko, bez względu na odległość,

- koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy wymienionych w § 5 niniejszej umowy,

- pozostałe koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy .

§ 8.

          

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary umowne.

   Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

-     za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego zakończenia,

-     za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,2 % wyna­grodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

-     za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wyko­nawcy - w wyso­kości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

 1. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego ale innych niż podano w § 12 niniejszej umowy.

2. Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejszą umową, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy - zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej   ww. zwłoką.

4. W razie, gdy zwłoka Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 10 dni, Zamawiający (zachowując prawo żądania zapłaty kar umownych) może zlecić usunięcie wad innej firmie na koszt Wykonawcy.

5. Wynagrodzenie umowne stanowi: wartość ryczałtowa przedmiotu umowy, o której mowa
w § 7 ust. 2.

§ 9.

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi fakturą wystawioną po zakończeniu całości robót i ich odbiorze.

 1. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru końcowego wykonanych robót.
 2. Faktury za wykonane roboty wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu.
 3. Termin zapłaty faktury wynosi do 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury  wraz z dokumentami   rozliczeniowymi.
 4. Faktury będą płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
 5. Zamawiający nie udziela zaliczek.

 

 

 

§ 10.

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. Zakończenie wszystkich prac Kierownik robót Wykonawcy stwierdza pisemnie. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia go na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.

2. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia odbioru, czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego).

3. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują   następujące uprawnienia:

 1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

-     może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu od­bioru zgodnie z przeznaczeniem,

-     może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

-     może skorzystać z uprawnień określonych w § 8 ust. 3 i 4 niniejszej umowy,

4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

 1. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

 

§ 11.

Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi jakości na okres…………… lat licząc od daty odbioru końcowego.

§ 12.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

 1. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni.
 2. została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku,
 3. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
  1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:
  3. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
  4. wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

 

 

 

§ 13

1. Strony mogą dokonywać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót zgodnie z technologią, normami, innymi przepisami jeżeli konieczność wykonania tych prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

c) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w których decyzje te powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

d) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

e) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub wstrzymuje wykonanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy dot. wykonania części robót przez Podwykonawców, dalszych Podwykonawców w sytuacji, gdy wykonawca zobowiązał się do osobistego wykonania robót lub części robót.

§ 14*

Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście całość robót.*

§ 15*

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca przy pomocy Podwykonawców wykona następujący zakres robót:

……………………………………………………………………………………………

2. Pozostałe roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście. 3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym,

2) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony,

3) termin realizacji musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę oraz uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

6) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane .

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których

mowa w ust. 4.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

14. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

16. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

17. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac.

16.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą stron pod rygorem nieważności.

 

 

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,                 a w szczególności przepisy tytułu XVI i odpowiednie przepisy tytułu XV, a także przepisy Ustawy „ Prawo zamówień publicznych” i Ustawy "Prawo budowlane" z przepisami wykonawczymi do Ustaw.

§18.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 19.

Umowę sporządzono w 2-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

     Wykonawca:                                                                                               Zamawiający:Do pobrania:
Pobierz plik (zapytanie ofertowe malowanie 2 sal strona szkoły.docx)Zapytanie - remon sal, wymiana drzwi[Zapytanie ofertowe]28 kB

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu