Załącznik nr 2

……………………………..

    pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                              

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                            Rzeszów; 04.01.2019r.

                                                                                                                                                                                                                                                             (miejscowość i data)                                 

                                                                                               

                                                                                                   

                                                                            

 

  Wszyscy Wykonawcy

                        

                           

                                                                                                                    

                                                                             

 1. Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 4.

                                              nazwa Zamawiającego

 1. Przedmiot zamówienia: Materiały eksploatacyjne tonery/tusze na 2019r.

Zestawienie tuszów/ tonerów

Formularz asortymentowo-cenowy

 

Przedmiot zamówienia

(model drukarki/tusz/toner

Ilość

1.

SAMSUNG ML 1860

2

2.

SAMSUNG ML 1640

2

3.

SAMSUNG ML 2251N

2

4.

SAMSUNG ML 2160

2

5.

SAMSUNG ML 2545

2

6.

SAMSUNG ML 1675

2

7.

XEROX WorkCentre 3215

10

8.

HP  Laser Jet 2015n

2

9.

HP LASERJET  P 2015dn

2

10.

HP LASERJET  1320

2

11.

HP LASERJET P 2055D

4

12.

HP DeskJet 940c BK

2

13.

EPSON L-210 kpl.

2

14.

EPSON Stylus SX235w kpl.

5

15.

EPSON L 220 kpl.

2

16

BROTHER DCP 7030

2

17.

BROTHER DCP 7055

2

18.

HP LASERJET  8150DN

1

19.

HP LASERJET  P 1005

1

20

LEXMARK X342N

1

21

HP LASERJET  MFP M26nw

2

22

HP LASERJET  Pro M402 dne

2

23

HP LASERJET Pro M 402 dn

2

24

Wkład bębna XEROX

WorkCentre 3215

3

KSEROKOPIARKI

 

25

RICOH AFICIO 2018D

1

26

NASHUATEC AFICIO 3205

2

27

CANON 2318L

2

28

RICOH AFICIO MP 1600

1

29

RICOH AFICIO 2022

2

30

RICOH AFICIO

2032

1

Zamawiający dopuszcza  produkty zamienne pod warunkiem, że zamiennik  wykona taką samą liczbę kopi co oryginał.

 1. Wymagania dotyczące:

- termin wykonania zamówienia – sukcesywnie przez 2019r. ilość asortymentu może ulec zmianie,

- termin płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT,

- kryteria oceny ofert: cena 100%

- otwarcie ofert: w dniu 10.01.2019r. o godz. 12:15

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie  35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4 pok. nr 18, - sekretariat do dnia 10.01.2019r. do godz. 12:00 Oferta powinna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem: Dostawa materiałów eksploatacyjnych tonery/tusze na 2019r.

                                                                                                          

                                                                                                     ………………………………..

                                                                                                             podpis osoby upoważnionej

TREŚC OFERTY

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres/siedziba wykonawcy ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………………………………………………………………….

REGON………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia……………………………………………………

                                                                                   Zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

Za:

 

Przedmiot zamówienia

(model drukarki/tusz/toner

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość

netto

Wartość

VAT

Cena jednostkowa

brutto

Wartość

brutto

1.

SAMSUNG ML 1860

2

         

2.

SAMSUNG ML 1640

2

         

3.

SAMSUNG ML 2251N

2

         

4.

SAMSUNG ML 2160

2

         

5.

SAMSUNG ML 2545

2

         

6.

SAMSUNG ML 1675

2

         

7.

XEROX WorkCentre 3215

10

         

8.

HP  Laser Jet 2015n

2

         

9.

HP LASERJET  P 2015dn

2

         

10.

HP LASERJET  1320

2

         

11.

HP LASERJET P 2055D

4

         

12.

HP DeskJet 940c BK

2

         

13.

EPSON L-210 kpl.

2

         

14.

EPSON Stylus SX235w kpl.

5

         

15.

EPSON L 220 kpl.

2

         

16

BROTHER DCP 7030

2

         

17.

BROTHER DCP 7055

2

         

18.

HP LASERJET  8150DN

1

         

19.

HP LASERJET  P 1005

1

         

20

LEXMARK X342N

1

         

21

HP LASERJET  MFP M26nw

2

         

22

HP LASERJET  Pro M402 dne

2

         

23

HP LASERJET Pro M 402 dn

2

         

24

Wkład bębna XEROX

WorkCentre 3215

3

         

KSEROKOPIARKI

           

25

RICOH AFICIO 2018D

1

         

26

NASHUATEC AFICIO 3205

2

         

27

CANON 2318L

2

         

28

RICOH AFICIO MP 1600

1

         

29

RICOH AFICIO 2022

2

         

30

RICOH AFICIO2032

1

         
 

RAZEM  WARTOŚĆ

           

Cenę netto ……………………………………… zł

Podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami……………………………………zł

Cenę brutto ………………………………………zł

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ceny podane w formularzu asortymentowo- cenowym obowiązują przez cały czas trwania umowy.

dnia ……………………………..

                                                                                        …………………………………

                                                                                         podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

                                                                                                                                       pieczątka wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów, reprezentowanym przez Dyrektora
 • kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres administratora
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                            w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa tonerów/tuszy na 2019

 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych; 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano,
  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania
  danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 euro.;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
  zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

Do podpisywanej umowy:

Oświadczam, że1 :

 1) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

 ________________________________________                                                                                      

Data, podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej

2) Oświadczam, że: zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO, zamieszczoną w ogłoszeniu

                                                        

                                                                    ________________________________________

                                                                  Data, podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawc

 

 

 

 

 

Umowa nr

zawarta w dniu r. w Rzeszowie , pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów ul. Rynek 1  35-064 Rzeszów NIP 8130008613 Odbiorca faktury-płatnik Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów

reprezentowanym przez: mgr Bogdana Rączy – Dyrektora Szkoły

zwanym dalej Zamawiającym

a,

reprezentowaną przez:

zwanym dalej Wykonawcą

 • §1.
 1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek –tonery/tusze na potrzeby Zamawiającego zgodnie z asortymentem określonym w formularzu asortymentowo-cenowym zawartym w ofercie z dnia ……………………….r.
 2. Dopuszcza się możliwość przesunięcia ilości tonerów, tuszów pomiędzy poszczególnymi asortymentami oraz dostawę artykułów nie zawartych w formularzu asortymentowo – cenowym , których nie można było przewidzieć a są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego.
 • §2.
 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy sukcesywnie, własnym transportem, na własne ryzyko i na własny koszt bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
 2. Dostawy odbywać się będą w terminach uzgodnionych z Zamawiającym każdorazowo , na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego faksem lub telefonicznie .
 3. Zamawiający za każdym razem będzie określał asortyment towaru oraz jego ilości.
 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione materiały na adres siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia.
 5. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

6.Przedmiot dostawy musi być nowy, posiadać oryginalne fabryczne opakowanie, wolny od wad, dopuszczony do obrotu oraz posiadać aktualny termin ważności.

 1. Dostawa przedmiotu zamówienia musi być opakowana w sposób umożliwiający jego identyfikację (ilość, rodzaj).
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu i wymiany towarów, nie spełniających

wymagania  określone w niniejszej umowie lub uszkodzonych w wyniku transportu na własny koszt.

 • §3.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie umowy.
 2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostaw, zgodność z wymaganiami jakościowymi określonymi dla przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca zapewni należytą staranność przy realizacji umowy, rozumianą jako staranność profesjonalna w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy.
 4. Wykonawca wyda przedmiot umowy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
 • §4.

Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania umowy osobie, bądź w całości, bądź w części bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 • §5.

Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest

………………………….     …………………… .

 • §6.
 1. Wartość przedmiotu netto ……………….zł.

VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami …………….zł.                                                            

Wartość brutto ……………… zł. słownie………………………………….

zgodnie z otrzymaną ofertą stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian ilościowych w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w zapytaniu ofertowym w związku z czym wartość umowy może  ulec  zmianie  w  zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, uwzględniając jego bieżące potrzeby.
 2. Zamawiający ma prawo nie wykonać w okresie trwania umowy całej ilości zaplanowanych dostaw, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.
 • §7.
 1. Należność za dostarczone materiały eksploatacyjne będzie płatna w terminie 14 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu
 2. Wartość poszczególnych dostaw będzie wyliczona przy zastosowaniu cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie.
 3. Zapłata za dostarczone materiały eksploatacyjne, nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
 • §8.
 1. Materiały eksploatacyjne objęte przedmiotem umowy będą wolne od wad.
 2. W przypadku ujawnienia wad jakościowych dostarczonych materiałów , których nie można było stwierdzić w chwili dostawy, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi o tym fakcie wykonawcę pisemnie.
 3. Wykonawca w terminie 48 godzin od zgłoszenia wady, dokona wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.
 • §9.
 1. W razie nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych :
 2. a) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki.
 3. b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad w wysokości 2% wartości towaru dostarczonego z wadami, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na wymianę.

Powyższe kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.

 1. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną, potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
 • §10.

 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca poprzedzającym pisemnym zawiadomieniem Wykonawcy.

 • §11.

Umowa została zawarta na czas określony od dnia ……………r.  do dnia ……………r.

 • §12.
 1. We wszystkich sporach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie problemy oraz sprawy wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                   Wykonawca:

Do pobrania:
Pobierz plik (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty tonery tusze na 2019.docx)zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty tonery tusze na 2019[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty tonery tusze na 2019]12 kB