wspia projekt

 

wspia projekt1.gif

Projekt „Tajemnice Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przez minimum 180 Uczniów/Uczennic (129K/51M) klas drugich liceum   i trzecich technikum poprzez realizację modułu niekonwencjonalnych zajęć z kryminalistyki przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej    z siedzibą w Rzeszowie we współpracy z Partnerem: Gminą Miasto Rzeszów, w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.                  

 

 

Zadania:

 

 1. Rozwijanie kompetencji uczniów klas drugich liceów ogólnokształcących Gminy Miasta Rzeszów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z zakresu kryminalistyki.
 2. Rozwijanie kompetencji uczniów klas trzecich techników Gminy Miasta Rzeszów: Techniku w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół nr 2 i Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z zakresu kryminalistyki.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2018 r.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki rezultatu

 1. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 180 osób
 2. Liczba uczniów klas drugich liceów Miasta Rzeszowa: I Liceum Ogólnokształcące,   II Liceum Ogólnokształcące, I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, którzy podnieśli kompetencje w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego               w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z kryminalistyki od IX.2017 r. do VI.2018 r. – 54 osób
 3. Liczba uczniów klas trzecich techników Miasta Rzeszowa: Technikum w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół nr 2      i Zespół Szkół Spożywczych, którzy podnieśli kompetencje w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z kryminalistyki od IX.2017 r. do VI.2018 r. – 126 osób

 

 

 

Wskaźniki produktu

 1. Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni – 200 osób
 2. Liczba uczniów klas drugich liceów Miasta Rzeszowa: I Liceum Ogólnokształcące,   II Liceum Ogólnokształcące, I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, objętych wsparciem z modułu niekonwencjonalnych zajęć  z kryminalistyki służących nabyciu kompetencji w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego  od IX.2017 r. do VI.2018 r. – 60 osób
 3. Liczba uczniów klas trzecich techników Miasta Rzeszowa: Technikum w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół nr 2 i Zespół Szkół Spożywczych objętych wsparciem z modułu niekonwencjonalnych zajęć  z kryminalistyki służących nabyciu kompetencji w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego od IX.2017 r. do VI.2018 r. – 140 osób

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowi 200 uczniów i uczennic klas drugich liceum i trzecich technikum, (143K/57M) brak jest osób z niepełnosprawnościami, którzy będą uczestniczyć    w niekonwencjonalnych zajęciach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną Uczelni.          

W ramach projektu w liceach ogólnokształcących i technikach zostanie utworzone łącznie              

20 grup średnio po 10 osób (w liceach 6 grup, zaś w technikach 14 grup).

ZASADY REKRUTACJI:

 

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o:

 • regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 • formularz zgłoszeniowy;
 • protokoły, listy rankingowe: podstawowa, rezerwowa.

 

Informacja o projekcie:

 • strona internetowa WSPiA i szkoły, tablice ogłoszeń, spotkania informacyjne, bezpośrednie rozmowy.

 

Terminy rekrutacji:

 • IX 2017
 • IX 2018

 

Kryteria dostępu:

Uczestnikami projektu mogą zostać wyłącznie Uczniowie i Uczennice następujących szkół:

 • I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (drugie klasy),
 • II Liceum Ogólnokształcącego (drugie klasy),
 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie (drugie klasy),
 • Technikum w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie (trzecie klasy),              
 • Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie (trzecie klasy),
 • Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie (trzecie klasy),
 • Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie (trzecie klasy).

  

którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału
w projekcie,

 

Kryteria merytoryczne:

 • formalne - złożenie dokumentów rekrutacyjnych

 

Kryteria merytoryczne:

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które:

 1. uzyskały najwyższa średnia ważoną:
 • ocen z przedmiotów przyrodniczych (biologia i chemia) z klasy poprzedniej
  (z wagą 0,6) , oceny z WOS z klasy poprzedniej (z wagą 0,2),
 • wolontariatu oraz aktywności pozaszkolnej w zakresie nauk przyrodniczych
  i WOS: konkursy, olimpiady, itp. (z wagą 0,2).
 1. w przypadku równych wartości średniej ważonej pierwszeństwo w przyjęciu będą miały osoby z wyższą średnią ocen z poprzedniego roku szkolnego.

 

ZADANIA:

Projekt „Tajemnice Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ma celu nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przez minimum 180 uczniów (129K/51M) klas drugich liceum i trzecich technikum poprzez realizację modułu niekonwencjonalnych zajęć z kryminalistyki przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie we współpracy z Partnerem: Gminą Miasto Rzeszów, w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

 

Zadania:

 

 1. Rozwijanie kompetencji uczniów klas drugich liceów ogólnokształcących Gminy Miasta Rzeszów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z zakresu kryminalistyki.
 2. Rozwijanie kompetencji uczniów klas trzecich techników Gminy Miasta Rzeszów: Techniku w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół nr 2   i Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie w ramach modułu niekonwencjonalnych zajęć z zakresu kryminalistyki.

W TRAKCIE ZAJĘĆ BĘDĄ REALIZOWANE NASTĘPUJĄCE MODUŁY:

 

 1. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów 6h
  • Treści merytoryczne: ujawnianie i zabezpieczanie m.in.: śladów linii papilarnych, stóp, zapachu, biologicznych, mechanoskopijnych,
 2. Oględziny 6h
  • treści merytoryczne: zasady, metody oraz sposobami prowadzenia oględzin, warsztaty praktyczne: praca w roli m.in. prokuratora, technika kryminalistyki,
 3. Symulowana rozprawa sądowa6h
  • treści merytoryczne: najczęściej dokonywane przestępstwach na obywatelach w wieku uczestnika projektu; przegląd czynności jakie należy podejmować, by skutecznie bronić swoich praw przed sądem, rola sędziego, prokuratora, adwokata, czy też radcy prawnego,
 4. Biologia sądowa. Urazy i obrażenia6h
  • treści merytoryczne: rodzaje, sposoby powstania oraz zabezpieczanie urazów oraz obrażeń, wykorzystanie mikroskopu do analizy mikro preparatów np. prawidłowa, nieprawidłowa histologia),
 5. Badania antropologiczne6h
  • treści merytoryczne: zmienność cech anatomicznych i fizjologicznych człowieka w czasie i przestrzeni, antropometria, pomiary porównawcze części ciała ludzkiego np.: długości kości (osteometria), objętości i proporcji czaszki (kraniometria), głowy (kefalometria), proporcji ciała (karpometria), wagi ciała, rozstawu oczu, określenie pigmentacji oczu, włosów, skóry itp.

Struktura zajęć będzie identyczna w przypadku każdego z 5 bloków i obejmować będzie:

 • Zajęcia wprowadzające – 1h,
 • Zajęcia warsztatowe - praca indywidualna – 2h,
 • Zajęcia warsztatowe - praca w grupie – 2h,
 • Zajęcia podsumowujące – 1h.

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN WARSZTATÓW 30 GODZIN NA GRUPĘ

wspia projekt

wspia projekt1.gif

 

„Tajemnice Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA"

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby z klas drugich liceum oraz trzecich technikum do udziału w projekcie: „Tajemnice Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA"

Osoby zainteresowane do końca września powinny złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych do p. E. Przybylak lub A. Pytlos.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej ZSKU lub u p. E. Przybylak i A. Pytlos.

Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z regulaminem projektu dostępnym na stronie internetowej ZSKU Rzeszów i wywieszonym na drzwiach sali 209 na II piętrze.