Informacja dotycząca naboru na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona w formie on-line na stronie  portal.resman.pl

zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz  Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

W przypadku problemów ze złożeniem wniosku online – puste podanie do wypełnienia  znajduje się poniżej strony.

Wypełniony wniosek należy  zeskanować lub sfotografować (zachowując dobrą jakość obrazu).

Należy wybrać  jedną z trzech opcji dostarczenia dokumentu do szkoły:

 • wysłać na adres:  [email protected]
 • wysłać pocztą na adres Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,
  mjr H. Sucharskiego 4 , 35-225 Rzeszów
 • przynieść do szkoły i wrzucić do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.
Pamiętaj o terminach naboru!
Data Początkowa Data Końcowa Informacje o etapie
16.05.2022 24.06.2022 godz. 15:00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
16.05.2022 31.05.2022 godz. 15:00 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału wojskowego w szkole ponadpodstawowej
01.06.2022 14.06.2022 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (dotyczy oddziału wojskowego)
24.06.2022 14.07.2022 godz. 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
22.07.2022 22.07.2022 Podanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
22.07.2022 28.07.2022 godz. 15:00 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
29.07.2022 29.07.2022 Ogłoszenie kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty;
 • generowane przez system do naboru elektronicznego na stronie internetowej resman.pl w zakładce Kanał Kandydata,
 • w formie tradycyjnej (wypełniając druk kandydat uzupełnia wszystkie jego pola i podpisuje wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi).

Kandydaci z województwa  podkarpackiego (nie objęci systemem komputerowym rekrutacji) ubiegający się o  przyjęcie do szkoły przynoszą w dniach od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. do godz. 15.00  wniosek – kwestionariusz osobowy wydrukowany i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych.

Kandydaci ubiegający się o  przyjęcie do Oddziałów Przygotowania Wojskowego w X Liceum Ogólnokształcącym  przynoszą w dniach od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00 wniosek – kwestionariusz osobowy wydrukowany i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych.

 • Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do Oddziałów Przygotowania Wojskowego w X Liceum Ogólnokształcącym odbędą się w dniach od 01.06.2022 r. do 14.06.2022r. na sali gimnastycznej szkoły.
 • Kandydat oraz jego rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się treścią i sposobem przeprowadzenia próby sprawności fizycznej_ Regulamin Prób Sprawności Fizycznej oraz posiadać_ podpisane  Oświadczenie wyrażające zgodę na udział  w próbie sprawności fizycznej.
 • O terminie próby kandydata/ rodzica/opiekuna prawnego powiadamia Sekretariat Szkoły telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kandydaci mieszkający na terenie Rzeszowa i okolicznych miejscowości (objęci systemem komputerowym rekrutacji)  przynoszą do Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego wniosek- kwestionariusz osobowy- potwierdzający wybór szkoły- wydrukowany i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych.

W dniach od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. do godziny 15.00  kandydaci uzupełniają  wniosek  o  przyjęcie  dostarczając następujące  dokumenty:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – złożone w terminie ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu w przypadku technikum oraz branżowej szkoły
  I stopnia (skierowanie otrzymuje kandydat  w szkole ponadpodstawowej) oraz Orzeczenie lekarskie dokument do pobrania w przypadku kandydatów do Oddziałów Przygotowania Wojskowego.
 3. Karta zdrowia.
 4. Dwieaktualne fotografie (podpisane na odwrocie: nazwisko, imię, data urodzenia)
 5. Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w wypadku jego posiadania).
 6. Inne zaświadczenia i dyplomy dla laureatów olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych przez kuratoria oświaty dla szkół podstawowych zaświadczenia, dyplomy posiadane przez kandydata.

Punktacja w procesie rekrutacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

Wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,35;
 2. języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

 Punkty za  oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  przyznaje się za oceny wyrażone w stopniu:

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się za oceny wyrażone w stopniu:

 • celującym             18  punktów,
 • bardzo dobrym    17  punktów,
 • dobrym                 14  punktów,
 • dostatecznym        8  punktów,
 • dopuszczającym    2  punkty

          Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji do poszczególnych typów  szkół:

 Liceum Ogólnokształcące nr X  im. Sybiraków:

 Klasa wojskowa_ Oddziały Przygotowania Wojskowego

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny,
 • wychowanie fizyczne,

 Klasa ogólnokształcąca z elementami wizażu i stylizacji

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny,
 • biologia,

 Technikum Nr 12:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny,
 • technika,

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 11:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny,
 • technika/wychowanie fizyczne

Klasa patronacka Strabag

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Liceum Ogólnokształcące nr X im. Sybiraków

 • klasa wojskowa_ Oddziały Przygotowania Wojskowego – pod patronatem 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
 • klasa ogólnokształcąca z elementami wizażu i stylizacji

Przedmioty rozszerzone

 • klasa wojskowa – język angielski, geografia, WOS
 • klasa ogólnokształcąca z elementami wizażu i stylizacji – język polski, język angielski, biologia

Technikum nr 12

 • technik geodeta
 • technik budownictwa z elementami wyceny nieruchomości
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • technik transportu kolejowego
 • technik architektury krajobrazu z elementami projektowania wnętrz
 • technik inżynierii sanitarnej (technik hydraulik)
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie

Przedmioty rozszerzone

 • matematyka

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 11 (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11)

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z elementami projektowania
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (hydraulik) z elementami energii odnawialnej
 • murarz – tynkarz
 • betoniarz zbrojarz
 • dekarz
 • operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych – klasa patronacka Strabag
Do pobrania:
Pobierz plik (BadaniaLekarskie - wykaz placówek.pdf)Badania lekarskie kandydatów. [Wykaz placówek 2022/2023] 422 kB
Pobierz plik (Regulamin Rekruacji ZSKU 2022-2023.pdf)Regulamin Rekrutacji ZSKU 2022/2023 [Nabór 2022/2023] 620 kB
Pobierz plik (ankieta_i_oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf)Ankieta i oświadczenie o stanie zdrowia [Nabór na 2021 rok.] 223 kB
Pobierz plik (pusty_wniosek-1_POSP_RZE2019.pdf (2).pdf)Podanie o przyjęcie. [Czysty wniosek. 20.05.2020 r.] 57 kB
Pobierz plik (/Regulamin_prob_sprawnosci_fizycznej_do_klasy_wojskowej__ZSKU_2022_23.pdf) Regulamin prób sprawnościowych. [Regulamin prób sprawnościowych] 127 kB
Pobierz plik (Oswiadczenie_lekarskie.docx) Oświadczenie lekarskie. [Oświadczenie lekarskie] 20 kB
Pobierz plik (OSWIADCZENIE-RODZICA-Proba-spawnosci-fiycznej-2.docx) Oświadczenie rodzica - Próba sprawnościowa. [Oświadczenie rodzica - Próba sprawnościowa] 16 kB