Informacja dotycząca naboru na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona w formie on-line na stronie  portal.resman.pl
zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz  Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Wypełniony i podpisany wniosek należy  zeskanować lub sfotografować (zachowując dobrą jakość obrazu), przesłać na adres: : [email protected]

Można wybrać  inne opcje dostarczenia dokumentu do szkoły:

 • wysłać pocztą na adres Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,
  mjr H. Sucharskiego 4 , 35-225 Rzeszów
 • przynieść osobiście do sekretariatu
 • elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP  pod adresem epuap.gov.pl, podanie podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 7 czerwca 2023r. – dotychczasowe legitymacje
papierowe zostają zastąpione przez e-legitymacje w formie kart plastikowych.

Bardzo prosimy Państwa o przygotowanie zdjęć do takiej formy e-legitymacji:
– zdjęcie należy przygotować w rozdzielczości dpi, w wymiarach 20×27 mm,
– zdjęcie ma być w wersji kolorowej,
– zdjęcie powinno być zapisane w formie .jpg.

Pamiętaj o terminach naboru!
Data Początkowa Data Końcowa Informacje o etapie
13.05.2024 14.06.2024 godz. 15:00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
13.05.2024 31.05.2024 godz. 15:00 Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego
03.06.2024 14.06.2024 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowego
21.06.2024 08.07.2024 godz. 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
16.07.2024 16.07.2024 do godz. 12:00 Podanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
16.07.2024 18.07.2024 godz. 14:00 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i orygiunału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
19.07.2024 19.07.2024 do godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Wymagane dokumenty

1. Kandydaci z województwa podkarpackiego (nie objęci systemem komputerowym rekrutacji) ubiegający się o  przyjęcie do szkoły przynoszą w dniach od 13 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 wniosek – kwestionariusz osobowy wydrukowany i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych.

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Oddziałów Przygotowania Wojskowego w X Liceum Ogólnokształcącym  przynoszą w dniach od 13 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. do godz. 15.00 wniosek – kwestionariusz osobowy wydrukowany i  podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych.

 • Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do Oddziałów Przygotowania Wojskowego w X Liceum Ogólnokształcącym odbędą się w dniach od 03.06.2024 r.  do 14.06.2024 r. na sali gimnastycznej szkoły.
 • Kandydat oraz jego rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się treścią i sposobem przeprowadzenia próby sprawności fizycznej_ Regulamin Prób Sprawności Fizycznej oraz posiadać_ podpisane  Oświadczenie wyrażające zgodę na udział  w próbie sprawności fizycznej.
 • terminie próby kandydata/ rodzica/opiekuna prawnego powiadamia Sekretariat Szkoły telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Kandydaci mieszkający na terenie Rzeszowa i okolicznych miejscowości (objęci systemem komputerowym rekrutacji) przynoszą do Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego wniosek – kwestionariusz osobowy wydrukowany i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych.

4.    W dniach od 21 czerwca 2024 r. do 08  lipca 2024 r. do godziny 15.00   kandydaci uzupełniają  wniosek  o  przyjęcie dostarczając następujące  dokumenty:

–       świadectwo ukończenia szkoły – oryginał, będący równocześnie potwierdzeniem woli nauki,

–       zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego – oryginał, będący równocześnie potwierdzeniem woli nauki,

–        zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty (w przypadku posiadania przez kandydata),

–       zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureata konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (w przypadku posiadania przez kandydata),

5.    W dniach od 16 lipca 2024 r. do 18  lipca 2024 r. do godziny 14.00   przyjęci do szkoły  uzupełniają  następujące  dokumenty:

−      dwie fotografie podpisane na odwrocie,

−      kserokopia aktu urodzenia,

−      karta zdrowia,

−      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia (druk skierowania należy pobrać ze szkoły),

−      orzeczenie lekarskie dokument do pobrania ze strony szkoły  w przypadku kandydatów do Oddziałów Przygotowania Wojskowego

−      w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,

−      deklarację uczestnictwa w przedmiotach: religia/etyka,

−      deklarację rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie w przypadku, gdy rodzice lub prawni opiekunowie nie wyrażają zgody na uczestnictwo swojego dziecka w tych zajęciach,

−      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (w przypadku zaistniałej sytuacji),

–  dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku zaistniałej sytuacji).->

Zasady przyznawania punktów

 1. W procesie rekrutacji do klasy pierwszej uwzględnia się łącznie następujące kryteria:

1)  wyniki egzaminu (maksymalnie 100 pkt.);

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły  oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3)  świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły (maksymalnie 100 pkt.):

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, międzynarodowym

b) osiągnięcia z zakresu aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 punkty

 • . Kandydat ubiegający się  o  przyjęcie  do  klasy  pierwszej  szkoły  ponadpodstawowej    może otrzymać w  postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym :
 • Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej:

Wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,35;

Wynik przedstawiony w procentach z: języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

2) Punkty za  oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły:  za oceny wyrażone w stopniu:

 1. a) celujący – przyznaje się po 18 punktów;
 2. b) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;
 3. c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 • Za świadectwo ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem  przyznaje się –7 punktów.

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły– więcej w regulaminie rekrutacji.

Klasa patronacka Strabag

Oferta edukacyjna szkoły

W roku szkolnym 2024/2025 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego  w Rzeszowie planuje utworzenie klas pierwszych w X Liceum Ogólnokształcącym, Technikum nr 12 oraz Szkole Branżowej I stopnia nr 11.

        X Liceum Ogólnokształcące

Klasa

Profil

Przedmioty dodatkowe Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane

1 LOw Klasa wojskowa
Oddziały Przygotowania Wojskowego
Edukacja wojskowa w teorii
i praktyce
geografia, język angielski,
wiedza o społeczeństwie
język polski matematyka
język obcy nowożytny
wychowanie fizyczne
1 LOs Klasa
ogólnokształcąca
z elementami
wizażu i stylizacji
Podstawy wizażu, wizaż w praktyce, kreowanie
wizerunku
język polski,
język angielski,
biologia
język polski
matematyka
język obcy nowożytny
biologia

 

      Technikum Nr 12

 

Klasa Zawód Przedmioty dodatkowe Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Przedmioty punktowane
1 TG Technik geodeta  

systemy informacji przestrzennej

 

 

 

 

 

 

 

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

język polski,
matematyka
język obcy nowożytny,
technika/ wychowanie fizyczne

 

1 TR Technik architektury krajobrazu z elementami projektowania wnętrz architektura wnętrz
1 TK Technik transportu kolejowego utrzymanie
i naprawa pojazdów kolejowych

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 11

 

Klasa Zawód

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

         Przedmioty
punktowane
1 w Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
z elementami projektowania
Nie są realizowane przedmioty rozszerzone  

język polski
matematyka
język obcy
nowożytny technika/
wychowanie     fizyczne

 

 

Do pobrania:
Regulamin rekrutacji ZSKU 2024/2025 [Regulamin rekrutacji ZSKU 2024/2025] 422 kB
Regulamin prób sprawności fizycznej do klasy wojskowe X LO ZSKU 2024/2025 [Nabór klasy wojskowe 2024/2025] 620 kB
Podanie o przyjęcie. [Czysty wniosek. 2024/2025] 57 kB
Oświadczenie lekarskie. [Oświadczenie lekarskie 2024/2025] 20 kB
Oświadczenie rodzica - Próba sprawnościowa. [Oświadczenie rodzica - Próba sprawnościowa 2024/2025] 16 kB
Ważne terminy naboru. [Ważne terminy naboru 2024/2025] 16 kB