Charakterystyka Liceum Ogólnokształcącego
Oddziały Przygotowania Wojskowego

Informacje Nauka OPW Współpracujemy Historia Galeria

1. Informacje

Jako jednemu z nielicznych liceów zostało nam nadane imię Sybiraków oraz został przekazany sztandar przez co staliśmy się spadkobiercami tradycji Sybiraków – jest to dla nas ogromne wyróżnienie i docenienie 17 lat kontynuacji klas wojskowych.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne do systemu oświaty zostały wprowadzone oddziały przygotowania wojskowego. W klasach OPW (Oddziały Przygotowania Wojskowego) realizowane jest kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową, a program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego stanowić będzie dodatkowe zajęcia edukacyjne.

MON nie ingeruje w jakim wymiarze uczniowie będą się uczyć w takim oddziale, poza programem przygotowania wojskowego, nad którego realizacją MON będzie sprawował nadzór pedagogiczny. Ministerstwo Obrony Narodowej może udzielać klasom OPW dotacji celowej.

Przewidziana została możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia dla uczniów w formie zestawu umundurowania oraz wyposażenia dla szkoły między innymi: hełmy ochronne, busole lub kompasy, kamizelki taktyczne, repliki broni palnej, kabury do replik, maski przeciwgazowe czy nosze i zestawy medyczne, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych. Taka dotacja będzie udzielona w pierwszej klasie i ewentualnie również przysługiwać będzie na wymianę lub uzupełnienie zniszczonego umundurowania w trakcie trwania nauki.

Interaktywna mapa szkół realizujących program OPW i CWKM

Bieżące informacje dotyczące X LO im. Sybiraków znajdziesz na naszym profilu na Facebooku

https://www.facebook.com/X-LO-im-Sybiraków-w-Rzeszowie-Liceum-Wojskowe-101133118759911

2. Nauka

Klasy OPW rozpoczęły swą działalność 1 września 2020 roku. Liczba uczniów w klasie wynosi nie więcej niż 30 osób. Minimalna liczba godzin przewidziana w projekcie na zajęcia realizowane w liceum wynosi 230 godz. nauki. Przewidziano w tym 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy. Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Klasy wojskowe X LO im. Sybiraków na YouTube

3. OPW

ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO – DROGA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ - 4-letnie Liceum Ogólnokształcące Wojskowe z przedmiotem Edukacja Wojskowa realizujące program Ministerstwa Obrony Narodowej. - 230 godzin lekcyjnych przedmiotu Edukacja Wojskowa w tym 170 to zajęcia praktyczne realizowane przez Patronackie Jednostki Wojskowe. - Bezpłatne umundurowanie i wyposażenie każdego ucznia - Bezpłatne szkolenia wyjazdowe - Bezpłatny 5-dniowy obóz szkoleniowy - Możliwość uczestnictwa w specjalistycznych kursach i szkoleniach - Szkolenia poligonowe - Szkolenia strzeleckie - Możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań - Certyfikat MON oraz zaświadczenia ukończenia przedmiotu Edukacji Wojskowej na koniec nauki - Dodatkowe punkty podczas rekrutacji do akademii wojskowych i rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej - Przywilej odbycia skróconej służby przygotowawczej. W naszej szkole zajęcia prowadzą żołnierze instruktorzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 21 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej w Jarosławiu.

4. Współpracujemy

WSPÓŁPRACUJEMY: - Ministerstwo Obrony Narodowej - 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej - 21 Brygada Strzelców Podhalańskich - 21 dywizjon artylerii przeciwlotniczej - Związek Sybiraków Oddział Rzeszów - Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej - Wojskowe Centrum Rekrutacji - Komendą Główną Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

5. Historia

HISTORIA POWSTANIA KLAS WOJSKOWYCH W X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM We wrześniu 2005 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie z inicjatywy nauczyciela kpt. rez. mgr Piotra Dobrzenieckiego zrodził się pomysł utworzenia pierwszej w naszym mieście klasy o profilu poszerzonego przysposobienia obronnego na bazie liceum ogólnokształcącego. Pomysł poparty przez ówczesnego v-c dyrektora mgr Henryka Cichockiego otrzymał aprobatę dyrektora CKU w Rzeszowie. Program zakłada naukę przedmiotów ogólnokształcących przez cztery dni w tygodniu, a w piątym cała klasa zamieniała się w pluton i realizuje zajęcia o tematyce wojskowej tj.: szkolenie bojowe, ogniowe, regulaminy SZ RP, obrona przeciwlotnicza, szkolenie inżynieryjno-saperskie, ratownictwo, kształcenie obywatelskie, OPBMR, terenoznawstwo, profilaktyka pożarowa, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska. Zajęcia odbywały się w jednostce wojskowej oraz na poligonie, jedno lub kilku dniowym. Dla poprawienia kondycji fizycznej przewidziano również raz w tygodniu zajęcia na basenie oraz obozy sportowe; letni i zimowy. Kolejnym krokiem było podpisanie w kwietniu 2006 umowy współpracy z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich. Na jednostkę patronacką wyznaczono 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej. W roku szkolnym 2006/2007 w informatorze dotyczącym naboru do ZSKU w Rzeszowie pojawiła się pozycja – X LO Klasa o profilu poszerzonego przysposobienia obronnego. Kandydatów w pierwszym roku naboru było 76, niestety po wnikliwej weryfikacji gdzie brano pod uwagę wyniki w nauce , sprawność fizyczną i zachowanie wybrano 33 uczniów – 13 dziewcząt i 20 chłopców. W roku szkolnym 2007/2008 utworzono dwie klasy liceum o takim profilu w sumie 66 uczniów – 30 dziewcząt i 36 chłopców. W roku szkolnym 2009/2010 w Naszej szkole zostaje wprowadzona innowacja programowa dla liceum ogólnokształcących z dodatkową godziną przysposobienia wojskowego „Od regionalizmu do patriotyzmu”. Zajęcia z młodzieżą prowadził nauczyciel przysposobienia obronnego kpt. rez. Piotr Dobrzeniecki oraz zatrudnieni dodatkowi nauczyciele: gen. bryg. rez. dr hab. inż. Tomasz BĄK oraz ppłk rez. dr inż. Marek BARĆ. Od roku 2017 realizowany jest program „Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” W ramach szkolenia uczniów mamy podpisane porozumienia i współpracujemy z: 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu, 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej w Rzeszowie, 3 Batalionem Inżynieryjnym w Nisku, 34 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Rzeszowie, Wojskową Komendą Uzupełnień w Rzeszowie, Ministerstwem Obrony Narodowej, Biurem Do Spraw Proobronnych, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej. Od 2021r. weszliśmy w program MON Biura Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej – Oddziały Przygotowania Wojskowego. Wyznaczoną jednostką do wspomagania procesu realizacji programu została 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Dzięki tak szerokiej współpracy nasi uczniowie oprócz realizacji programu nauczania CWKM, OPW oraz autorskiego programu Przysposobienia Wojskowego, Zajęć Wojskowo – Obronnych, szkolą się na obiektach wojskowych (strzelnice, poligony), wykonują strzelania kontenerowe oraz z wykorzystaniem systemu szkolno – treningowego „Śnieżnik”. Doskonalenie umiejętności ogólno-wojskowych odbywa się również podczas kilkudniowych wyjazdów do Centrum Szkolenia Klas Mundurowych w Nowej Sarzynie. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską oraz żołnierzy Instruktorów.

6. Galeria