Charakterystyka zawodu
Technik Inżynierii Sanitarnej

Technik Inżynierii Sanitarnej Kwalifikacja Sylwetka absolwenta Zatrudnienie Baza dydaktyczna Galeria

1. Technik Inżynierii Sanitarnej

Technik inżynierii sanitarnej wykonuje i nadzoruje realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych. Wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii. Technik inżynierii sanitarnej to wysokiej klasy specjalista z zakresu projektowania i nadzorowania wykonania sieci instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych. W dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów.

2. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 1. Wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych.
 2. Wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych.
 3. Wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 4. Wykonywanie robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 1. Organizowanie i wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych.
 2. Organizowanie i wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych.
 3. Organizowanie i wykonywanie robót związanych z montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 4. Organizowanie i wykonywanie robót związanych z eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę zawodzie technik inżynierii sanitarnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
 • organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

4. Technik inżynierii sanitarnej znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach projektowych,
 • zakładach ochrony środowiska,
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • zakładach energetyki cieplnej,
 • zakładach gazownictwa,
 • przedsiębiorstwach instalacyjnych.

Absolwent może założyć własną firmę instalacyjną.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w klasopracowni instalacyjnej wyposażonej w: wizualizer, projektor, zestaw komputerowy dla nauczyciela z dostępem do Internetu. Na stanie pracowni znajduje się bogata baza pomocy dydaktycznych w postaci: filmów dydaktycznych, makiet, plansz, gablot przedstawiających rozwiązania materiałowe, eksponatów, czasopism branżowych, literatury fachowej, przykładowe dokumentacje techniczne sieci i instalacji. programy komputerowe wspomagające projektowanie instalacji.

Część zajęć z projektowania i kosztorysowania odbywa się w pracowniach komputerowych.

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie szkoły na stanowiskach wyposażonych do wykonywania ćwiczeń i zadań związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych.

6. Galeria