Charakterystyka zawodu
Technik Architektury Krajobrazu

Technik Architektury Krajobrazu Kwalifikacja Sylwetka absolwenta Zatrudnienie Baza dydaktyczna Galeria

1. Technik Architektury Krajobrazu z Architekturą Wnętrz

Technik architektury krajobrazu to kierunek, który łączy w sobie wiedzę teoretyczną z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych, ale również kształtuje wrażliwość na piękno i estetykę krajobrazu.

To zawód ściśle związany z kształtowaniem przestrzeni egzystencjalnej człowieka zgodnie z jego potrzebami i w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym.

To zawód, który wraz z dynamicznym postępem i rozwojem cywilizacji ma duży wpływ na ład przestrzenny i charakter otoczenia. Technik architektury krajobrazu CHRONI – PROJEKTUJE – REALIZUJE – PIELĘGNUJE. Zatem jest to zadanie dla osób odpowiednio przygotowanych do zawodu i świadomych konsekwencji swoich działań.

2. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia

ORG.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

 1. Dobieranie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu.
 2. Opracowywanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu.
 3. Urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

ORG.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

 1. Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni.
 2. Opracowywanie projektów obiektów małej architektury.
 3. Budowanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • świadomego kształtowania i ochrony krajobrazu przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie ogrodów przydomowych, terenów zielni miast i obszarów wiejskich;
 • nadzorowania zabiegów pielęgnacyjnych w parkach i starodrzewach;
 • produkowania roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego dla potrzeb małej architektury ogrodowej;
 • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni w miastach i na obszarach wiejskich;
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 • wyznaczania miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów;
 • posługiwania się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach urządzania i konserwacji terenów zieleni;
 • dokonywania wyboru drzew, krzewów, bylin, i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń;
 • przygotowywania receptury mieszanek podłoża, ziemi, torfu i nawozów mineralnych;
 • rekultywowania terenów zdegradowanych;
 • pielęgnowanie zieleni na osiedlach, w parkach i przed obiektami użyteczności publicznej;
 • nadzorowania przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników, usuwania konarów;
 • opracowywania ekspertyz dendrologicznych;
 • obsługiwanie sprzętu specjalistycznego (wykaszarki, zagęszczarki, pilarki itp.);
 • prowadzenie ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

4. Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery),
 • w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni,
 • w instytucjach z rozległymi terenami zieleni (np. sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, osiedla mieszkaniowe),
 • w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem, projektowaniem
  i pielęgnowaniem terenów zieleni,
 • biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni,
 • w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu
  (np. pilarek spalinowych, wykaszarek, kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach,
 • jako pracownik prywatny przedsiębiorca (właściciel),
 • w wydziałach architektury samorządów terytorialnych jako asystent projektanta,
 • w pracowniach architektury i urbanistycznych
 • w firmach zajmujących się aranżacją terenów zieleni
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • posiadamy nowoczesne pracownie zawodowe; profesjonalną pracownię architektury krajobrazu;
 • w szkole istnieje dobrze wyposażony warsztat praktycznej nauki zawodu;
 • w ogrodach szkoły posiadamy bogatą kolekcję drzew, krzewów oraz bylin;
 • zajęcia praktyczne na terenie szkoły, w firmach partnerskich

6. Galeria