Biblioteka

Godziny otwarcia Księgozbiór Regulamin wypożyczalni Regulamin czytelni Przydatne linki Punkt wymiany książek

1. Godziny otwarcia

Biblioteka szkolna i czytelnia czynne są:

Poniedziałek-Piątek – 7:00-15:00
Sobota-Niedziela – 8:00-13:00

(zgodnie z grafikiem zjazdów szkół zaocznych)

Adres e-mail biblioteki szkolnej: [email protected]

2. Księgozbiór

Księgozbiór biblioteki liczy 32249 woluminów.

Gromadzimy:

 • lektury podstawowe i uzupełniające
 • literaturę piękną
 • literaturę naukową i popularnonaukową
 • zbiory zgodne z kierunkami kształcenia
 • literaturę pedagogiczną i materiały metodyczne dla nauczycieli
 • wydawnictwa albumowe

W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, albumy malarstwa oraz inne propozycje z różnych dziedzin wiedzy.
W bibliotece prenumerowane są następujące czasopisma:

 • Biblioteka w Szkole
 • Gazeta Podatkowa
 • Geodeta
 • Głos Nauczycielski
 • Murator
 • Nasz Dom Rzeszów
 • Nowiny
 • Polityka
 • Polska Zbrojna
 • Rachunkowość Budżetowa
 • Zieleń Miejska

Dodatkowo w bibliotece znajduje się 134 płyty DVD.

3. Regulamin wypożyczalni

1. Czytelnicy zobowiązani są:

a) dbać o wykorzystywane materiały, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem,
b) nie wynosić z biblioteki bez wiedzy bibliotekarza żadnych książek, czasopism ani innych materiałów,
c) materiały wypożyczone do domu lub na zajęcia zwracać w ustalonym terminie,
d) fakt zagubienia, bądź zniszczenia materiałów bibliotecznych rekompensować na zasadach ustalonych w regulaminie.

2. W bibliotece należy zachować ciszę.

3. Do biblioteki nie wolno wnosić jedzenia i picia.

4. Użytkowników obowiązuje dbałość o wyposażenie biblioteki.

5. Uczniowie i słuchacze wypożyczają potrzebne im książki w zasadzie na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Bibliotekarz ma prawo skrócić lub wydłużyć ten okres kierując się np.
zapotrzebowaniem na określoną pozycję.

6. Uczeń (słuchacz) może zwrócić się o zarezerwowanie wybranej książki.

7. Przeczytane książki powinny być niezwłocznie zwrócone do biblioteki, aby mogli korzystać z nich inni czytelnicy.

8. W przypadku rażącego niedotrzymania terminu zwrotu następuje wstrzymanie wypożyczeń.

9. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

10. Użytkownik, który zgubi lub zniszczy książkę bądź inny wypożyczony materiał, musi odkupić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

11. Istnieje możliwość wypożyczania książek na okres wakacji i ferii zimowych.

12. Czytelnicy (uczniowie, słuchacze) opuszczający szkołę zobowiązani do zwrotu wszystkich pozycji wypożyczonych z biblioteki. Otrzymują wówczas potwierdzenie rozliczenia z biblioteką na karcie obiegowej.

4. Regulamin czytelni

1. Czytelnia jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.

2. W czytelni udostępniany jest księgozbiór podręczny oraz czasopisma.

3. Czytelnia jest miejscem cichej pracy.

4. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.

5. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.

6. Przeczytane czasopisma należy odkładać na miejsce, a książki zwracać bibliotekarzowi.

7. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić, czy osoby przebywające w czytelni, nie powinny być w tym czasie na lekcji.

8. Stanowiska komputerowe w czytelni służą do:

a) korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych,
b) przeglądania programów multimedialnych,
c) przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach.

8. Komputery można włączyć za zgodą bibliotekarza.

9. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.

10. Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.

11. Wyszukane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na własnym nośniku.

12. Użytkownik potwierdza fakt korzystania z komputera wpisem do zeszytu.

13. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają nauczyciele i uczniowie przygotowujący materiały do lekcji.

14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi.

15. Po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem nauczyciel może prowadzić w bibliotece lekcje (zajęcia) z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego.

5. Przydatne linki

Biblioteki w sieci

Europeana – zapewnia dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych – dzieł sztuki,  książek, filmów i nagrań z całej Europy.

Federacja Bibliotek Cyfrowych – udostępnia  on-line zbiory polskich instytucji kultury i nauki.

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa – udostępnia m. in.:  książki, czasopisma, grafiki, mapy i rękopisy.

Polona – największa biblioteka cyfrowa w Polsce udostępniająca  zbiory Biblioteki Narodowej oraz obiekty innych instytucji.

Biblioteka Internetowa Wolne Lektury – w jej  zasobach znajduje się ponad 5 tys. utworów, w tym wiele lektur szkolnych oraz audiobooków.

Staropolska – serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej.

Otwórz książkę – serwis  gromadzi i udostępnia  cyfrowe wersje prac naukowych polskich uczonych.

Polski Słownik Biograficzny – wydanie internetowe

6. Punkt wymiany książek

Od wielu lat w naszej bibliotece działa punkt wymiany książek. Jest to miejsce stworzone z myślą o tym, aby dać książce drugie życie. Jedynym warunkiem skorzystania z tej usługi jest przyniesienie przynajmniej jednej książki na wymianę. Każdy może wynieść tyle książek, ile przyniósł.