Nasza historia od 1962 roku

5 lipca 1962 roku zarządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych LP/6/62 powołano do życia Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla Pracujących Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Rzeszowie.

W roku szkolnym 1962/63 (01.09.1962r. – data powołania) wykonano pierwszy nabór w dziejach w/w placówki oświatowej tworząc dwie pierwsze klasy o 2-letnim cyklu nauczania, w zawodach: betoniarz‑zbrojarz i malarz-szklarz, które razem liczyły 72 uczniów. W następnym roku szkolnym tj. 1963/64 (01.09.1962-data powołania) szkoła liczyła 195 uczniów zgrupowanych w 4 klasach. Otworzono klasę montera instalacji przemysłowych. Mury jej opuścili pierwsi absolwenci, wśród których najlepsi okazali się dwaj malarze-szklarze tj. Z.Dąbek i M.Nowak oraz betoniarz-zbrojarz S.Cypra. Wiosną 1965r. ruszyła budowa własnego budynku szkolnego przy ul. Podkarpackiej 2. Pracowali tam oczywiście uczniowie i instruktorzy ZSB.

W następnym roku szkolnym 1966/67 obie szkoły przenoszą się do budynku przy ul. Podkarpackiej (obecny budynek archiwum Politechniki Rzeszowskiej). Grono nauczycielskie ZSB liczy już 25 osób w tym pięć osób zatrudnionych na pełny etat oraz 36 instruktorów. Wszyscy oni uczą 545 uczniów zgrupowanych w 16 oddziałach klasowych. W roku szkolnym 1967/68 liczyła już 20 oddziałów, otworzona została też nowa specjalność tj. mechanik maszyn budowlanych. W październiku tego samego roku nastąpiło połączenie Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących z Technikum Budowlanym dla Pracujących RBP w Zespół Szkół Budowlanych Rzeszowskiego Zjednoczenia Budownictwa. Dyrektorem został mgr Tadeusz Chodorowski natomiast funkcję zastępcy d/s szkoły zasadniczej powierzono Janowi Długoszowi.

W roku szkolnym 1969/70 ZSB liczyła już 26 oddziałów w szkole dziennej, w których uczyło się 852 uczniów. Na początku września roku szkolnego 1970/71 1250 uczniów rozpoczęło naukę jeszcze w budynku przy ul. Podkarpackiej ale już od połowy tego miesiąca nauka prowadzona była w nowej szkole.

Od 1 września 1978r. nastąpiła kolejna zmiana. Szkoła, która do tej pory była pod opieką Rzeszowskiego Zjednoczenia Budownictwa, przeszła pod patronat Kombinatu Budowlanego i otrzymała nazwę „Zespół Szkół Budowlanych Kombinatu Budowlanego w Rzeszowie”. Nie była to jedyna zmiana w szkole. Na emeryturę odszedł dyrektor Stanisław Wójcik a jego miejsce zajął inż. Władysław Kuśnierz.

W roku szkolnym 1981/82 funkcję dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych objął dotychczasowy przewodniczący szkolnej organizacji NSZZ „Solidarność” kol. Władysław Rusin (późniejszy Kurator Oświaty), który funkcję tę pełnił z wyboru Rady Pedagogicznej ZSB, niestety, tylko przez jeden rok. Wraz ze swoimi zastępcami tj. wicedyrektorami Haliną Bijak, Wojciechem Wołowcem i Józefem Wójcikiem rozwiązywał wiele trudnych spraw. Geodezja wkroczyła w mury „budowlanki” w roku szkolnym 1986/87 kiedy otwarto nową specjalność w technikum pięcioletnim, to znaczy właśnie geodezję. W tym też roku Zespół Szkół Budowlanych pobił rekord w rekrutacji do klas pierwszych otwierając 20 oddziałów klas pierwszych!!

Styczeń 1994 roku przyniósł Zespołowi Szkół Budowlanych kolejną istotną zmianę. Wieczorowe technikum budowlane, wieczorowa zasadnicza szkoła zawodowa i część klas innych szkół zawodowych wieczorowych i zaocznych dały początek Centrum Kształcenia Ustawicznego. Działo się to w styczniu 1994 roku .
Rok 1995/96 jest datą początkową dla Liceum Technicznego w naszym Zespole Szkół. Dzięki staraniom i zabiegom dyrektora szkoły Edwarda Chodaka mogliśmy utworzyć klasy liceum technicznego o profilu: leśnictwo i gospodarka drewnem oraz komunikacja i transport. Rozrastał się wiec i potężniał Zespół Szkół Budowlanych.

W listopadzie 1995 roku Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Budowlanych po gorącej dyskusji zaakceptowała przedstawiony jej projekt połączenia ZSB z Centrum Kształcenia Ustawicznego w jedną organizacyjnie placówkę oświatową w wyniku czego staliśmy się częścią Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Teraz na czele tego swoistego kombinatu oświatowego stanął dyrektor mgr Edward Chodak a jego zastępcami zostali: d/s. szkół młodzieżowych mgr inż. Teresa Inglot i mgr Henryk Cichocki, d/s szkół wieczorowych mgr Wiesław Opałek, d/s szkół zaocznych mgr Maria Bazylko, d/s kursów eksternistycznych mgr Józef Wójcik. Funkcję kierownika szkolenia niestacjonarnego pełnił mgr Andrzej Kinczel.

Tak dotarliśmy do roku szkolnego 1997/98, który przyniósł kolejne sukcesy indywidualne i zespołowe, i w którym otwarto u nas X Liceum Ogólnokształcące i klasy o profilu ogólnym.

W swojej w wędrówce nostalgiczno-historycznej doszliśmy do mety czyli roku szkolnego 2001/2002 będącego czterdziestym, jubileuszowym, rokiem pracy Szkoły zaczynającej pracę jako Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących RPB a kończącej jako CKU.

W roku szkolnym 2004/2005 nastąpiła zmiana organizacyjna szkoły na Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.