Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Informacje Ukończenie kursu

1. Informacje

Zgodnie z reformą MEN od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym polegające między innymi na włączeniu w system oświaty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem/uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji.
KKZ zastąpiły technika dla dorosłych, technika uzupełniające oraz zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje niezwykłą szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego w Liceach dla dorosłych.
Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych 1 stopnia mają możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego na wcześniejszym etapie edukacji zawodowej.

Warunki, organizację i tryb kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na tym kursie. Egzaminy zawodowe przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

ZAWÓD: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KWALIFIKACJA: MOT.05 obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Miejsce kursu: ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Rzeszowie, zajęcia praktyczne na warsztatach SAWAS w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie

Czas trwania : 3 semestry , forma zaoczna – zajęcia w godzinach popołudniowych

Rozpoczęcie zajęć:  listopad 2023 r., zakończenie : kwiecień 2024r.

Warunki przyjęcia: ukończone 18 lat

Kurs jest BEZPŁATNY !!!

Są jeszcze wolne miejsca . Zapraszamy !

Szczegóły i zapisy – sekretariat szkoły, pokój nr 18, numer telefonu: 17 748 12 00

 

Wniosek o przyjęcie – KKZ

PODZIAŁ GODZIN DLA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH rok szkolny 2023/2024

ROZKŁAD ZAJĘĆ: (aktualizacja 5 09 2023)
Plan zajęć MOT.04 sem. II -> Pobierz
Plan zajęć ELE.02 sem.I -> Pobierz

 

ZAPRASZAMY!

Zgodnie z reformą MEN od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym polegające między innymi na włączeniu w system oświaty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem/uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji.
KKZ zastąpiły technika dla dorosłych, technika uzupełniające oraz zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje niezwykłą szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego w Liceach dla dorosłych.
Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych 1 stopnia mają możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego na wcześniejszym etapie edukacji zawodowej.

Warunki, organizację i tryb kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na tym kursie. Egzaminy zawodowe przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wniosek o przyjęcie – KKZ

PODZIAŁ GODZIN DLA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH rok szkolny 2023/2024

2. Ukończenie kursu

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na tym kursie. Egzaminy zawodowe przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy obejmuje zazwyczaj kilkaset godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego. Kurs może być prowadzony w formie:

  • dziennej: nauka odbywa się przez 5 lub 6 dni w tygodniu,
  • stacjonarnej: nauka odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu;
  • zaocznej: nauka odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach – co tydzień przez 2 dni.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący dany kurs. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na danym kursie.

Uwaga!
Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie potwierdza kwalifikacji zawodowych. Urzędowym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin zawodowy.