Charakterystyka zawodu
Technik Geodeta

Technik Geodeta Kwalifikacja Sylwetka absolwenta Zatrudnienie Baza dydaktyczna Galeria

1. Technik Geodeta

Technik geodeta jest najbardziej nowoczesnym, praktycznym oraz atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Ciągły rozwój geodezji pociąga za sobą konieczność definiowania nowych zadań, pojawiają się nowe dyscypliny np. geomatyka, GIS, geodezja katastralna.

Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych kraju. Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą. Do zadań geodety należą również regulacje stanu prawnego nieruchomości. W pracach wykorzystuje nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

Nasze Technikum Geodezyjne jest w czołówce szkół geodezyjnych w Polsce jeśli idzie o Olimpijczyków startujących w Ogólnopolskich Olimpiadach Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Polsce.

2. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

 1. Zakładanie i pomiar osnów pomiarowych oraz wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu.
 2. Sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych.
 3. Wykonywanie pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywanie tych pomiarów.

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

 1. Wznawianie znaków graficznych i wyznaczanie punktów granicznych, wykonywanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości.
 2. Aktualizowanie i modernizowanie bazy danych katastu nieruchomości.
 3. Wprowadzanie danych do państwowego zespołu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

3. Sylwetka absolwenta

Geodeci znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jak również bardzo często prowadzą własną działalność. Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, drogowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.

Technik geodeta:

 • współpracuje z inżynierem geodetą przy prowadzeniu prac geodezyjnych,
 • za pomocą instrumentów geodezyjnych wykonuje pomiar terenu, a następnie otrzymane wyniki pomiarów przedstawia w postaci map,
 • na placu budowy wspomaga pracę budowniczych,
 • zmienia strukturę przestrzeni poprzez podział działek,
 • bada przemieszczenia i odkształcenia skomplikowanych budowli.

4. Technik geodeta znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach geodezyjnych
 • firmach budowlanych
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • prowadzą własną działalność

Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, drogowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Nasze Technikum posiada bardzo nowoczesny sprzęt geodezyjny w postaci: dalmierzy laserowych, niwelatorów, GPS oraz pracownię komputerową wyposażoną w nowoczesne oprogramowanie geodezyjne, identyczne jak w firmach geodezyjnych.

6. Galeria