Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych:

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego, jest Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. mjr H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres administratora danych.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe;

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są nie dłużej niż 30 dni.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych na zasadach art. 15 RODO oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO.W przypadku uznania, że podczas przetwarzania danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Inne Informacje

Zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych:

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego, jest Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. mjr H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres administratora danych.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego jest  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe;

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są nie dłużej niż 30 dni.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych na zasadach art. 15 RODO oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO.W przypadku uznania, że podczas przetwarzania danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  7.  Inne Informacje

Zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

Klauzula informacyjna dla rodziców /opiekunów prawnych/ uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych uczniów w szkole jest Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie z siedzibą przy ul. mjr H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów, tel. 17 748 12 00, mail: [email protected]
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres administratora danych.
 3. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie możliwy jest pod numerem tel. 17 748 12 00 lub adresem email: [email protected]
 4. Dane osobowe Pana/Pani/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 5. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .
 6. Posiada Pan/Pani/dziecko prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Panu/Pani/dziecku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.